Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, registrikood 80014387, asukoht Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paavli tn 5/1, 10412 (edaspidi EVEA), korraline üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek) toimus 14.02.2019 algusega kell 14:00, Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse Väikeses saalis, aadressil Tõnismägi 2, Tallinn 15189.

Käesoleva Üldkoosoleku protokolli lisaks oleva Üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt registreerus Üldkoosolekule 69 EVEA liiget. Üldkoosolek oli otsustusvõimeline. Ühelgi Üldkoosolekul osaleval EVEA liikmel ei olnud Üldkoosoleku kokkukutsumise korra ja selle päevakorrast etteteatamise osas mistahes pretensioone.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine;

2. EVEA 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;

3. EVEA juhatuse aruanne 2018. aasta tegevustest;

4. EVEA 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;

5. Põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja kinnitamine;

6. Koosolekul tõstatatud küsimused.

ÜLDKOOSOLEKUL ARUTATI JA OTSUSTATI:

Üldkoosoleku avas Heiki Rits ettepanekuga enne päevakorraliste küsimuste arutamist otsustada protseduurilised küsimused. Toimus arutelu protseduuriliste küsimuste üle.

Heiki Rits tegi Üldkoosolekule ettepaneku valida häältelugemiskomisjon 1-liikmelisena ning valida häältelugemiskomisjoni liikmeks Virge Haavasalu. Rohkem ettepanekuid ei esitatud.

Hääletamise tulemused: Virge Haavasalu 69 häält

Otsustati valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Virge Haavasalu.

Heiki Rits tegi ettepaneku valida Üldkoosoleku juhatajaks Jako Laanemägi ning protokollijaks Lea Tõnnison. Rohkem ettepanekuid ei esitatud.

Hääletamise tulemused: Jako Laanemägi 69 häält Otsustati valida Üldkoosoleku juhatajaks Jako Laanemägi.

Hääletamise tulemused: Lea Tõnnison 69 häält Otsustati valida Üldkoosoleku protokollijaks Lea Tõnnison.

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Koosoleku korralduse kohta küsimusi ei esitatud.

1. 12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine

Koosoleku juhataja selgitas vajadust kinnitada 12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsused ning tutvustas 12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastuvõetud otsuseid.

EVEA 12.06.2018 toimunud üldkoosolekul võeti vastu alljärgnevad otsused:

1) kutsuda tagasi kõik praegused EVEA volikogu liikmed, sh president Kersti Kracht;

2) määrata EVEA volikogu suuruseks 15 liiget;

3) valida EVEA volikogu liikmeteks – Heiki Rits, Marina Kaas, Martin Bristol, Signe Sarah Arro, Kadri Kullman, Ron Luvistsuk, Merike Mätas, Jako Laanemägi, Ille Nakurt-Murumaa, Dainis Hirv, Annika Küüdorf, Kristjan Oad, Sirje Vällmann, Andre Pere ja Vahur Suvi;

4) valida EVEA presidendiks Heiki Rits;

5) kinnitada EVEA asepresidendiks Marina Kaas;

6) kinnitada EVEA asepresidendiks Jako Laanemägi.

Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada 12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsused.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 69 häält 100 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Otsustati kinnitada EVEA 12.06.2018 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsused.

2. EVEA 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ron Luvistsuk tegi sõnavõtu seoses EVEA 2017. a majandusaasta aruandega, esitades alljärgnevad seisukohad:  Eelmisel üldkoosolekul otsustati mitte kinnitada 2017. a majandusaasta aruanne, kuna oli alust arvata, et aruandes on asjaolusid valesti kajastatud.  Tänaseks on EVEA sisekontrolli töörühm vaadanud majandusaasta aruandes kajastatud asjaolud üle ja kõik parandused, mis leiti, tehti 2018. a majandusaasta aruandes, seega ei tekkinud vajadust muuta 2017. a majandusaasta aruannet.

Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2017. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 69 häält 100 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Otsustati kinnitada EVEA 2017. a majandusaasta aruanne.

3. EVEA juhatuse aruanne 2018. aasta tegevustest

Heiki Rits tegi lühikese aruande EVEA juhatuse 2018. a tegevustest. Seejuures tõi Heiki Rits välja alljärgneva:
 EVEA juhatuse esmaseks tegevuseks pärast ametisse astumist oli dokumentide ülevõtmine, mis ei ole tänaseks täielikult lõppenud.

 Teine oluline ülesanne oli finantside ülevaatamine.

 EVEA juhatus kontrollis ja korrastas liikmete nimekirja.

 EVEA juhatus pani paika tööplaani, mille alusel suhelda seniste liikmetega ja värvata uusi liikmeid.

 EVEA põhilisteks tegevussuundadeks oli ettevõtjate huvide esindamine riigi tasandil, suhtlus liikmetega, suhtlus meedia ja avalikkusega, rahvusvahelise koostöö arendamine ja juubeliürituse korraldamine.

Marina Kaas tegi lühikese ülevaate EVEA juhatuse 2018. a tegevustest rahvusvahelise koostöö ja EVEA ning Eesti eraettevõtluse 30-nda aastapäeva tähistamisel. Seejuures tõi Marina Kaas välja alljärgneva:

 EVEA jätkab rahvusvahelise koostöö arendamisega kuuludes kahte üleeuroopalisse VKE organisatsiooni ning EVEA teeb aktiivselt koostööd Põhjamaade VKE organisatsioonide regulaarkohtumiste formaadis.

 EVEA korraldas 30. juubeli ürituse, mille osas on saadud väga palju positiivset tagasisidet.

Võtta info teadmiseks.

4. EVEA 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ron Luvistsuk tegi sõnavõtu seoses EVEA 2018. a majandusaasta aruandega, esitades alljärgnevad seisukohad:

 EVEA lõpetas 2018. a majandusaasta kasumlikult.

 EVEA kõige suuremad tegevuskulud on üürikulu, raamatupidamis- ja auditeerimise teenused 2018.a 1. poolaastal, samuti maha kantud liikmemaksu arved, mille sissenõudmine on lootusetu. Üleval on ka mõned laenunõuded, millest suurem osa on EVEA Mentor OÜ vastu.

Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 69 häält 100 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Otsustati kinnitada EVEA 2018. a majandusaasta aruanne.

5. Põhikirja muudatusettepanekute arutelu ja kinnitamine

Üldkoosoleku juhataja tegi ettekande seoses EVEA põhikirja võimalike muudatusettepanekutega.

Jako Laanemägi esitas sõnavõtu seoses EVEA põhikirja muudatusettepanekutega, selgitades muuhulgas alljärgnevaid olulisemaid muudatusettepanekuid:

 EVEA volikogul on õigus nimetada isik EVEA auliikmeks. Auliikmetel ei ole hääleõigust.

 Vähendada presidendi ainuvõimu – olukorras, kus volikogu kutsub presidendi juhatusest tagasi, toimub uus presidendi valimine. Volikogu kokkukutsumine ei ole presidendi ainuõigus.  Reguleerida täpsemalt volikogu tööd.

 Reguleerida täpsemalt juhatuse tööd.
 Piirata juhatuse õigust tehingute tegemisel, st selgemalt reguleerida seda millal, kuidas ja milliseid tehinguid tohib juhatus teha. Muudatusettepanekutes on toodud konkreetsed mahud, milliste tehingute puhul peaks olema juhatusel tehingute tegemiseks volikogu otsus.

Üldkoosoleku juhataja otsustas panna hääletusele kinnitada EVEA põhikiri uues sõnastuses. Üldkoosoleku juhataja selgitas, et põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 69 häält 100 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält 0 % Üldkoosolekul esindatud häältest

Otsustati kinnitada EVEA põhikiri uues sõnastuses.

6. Koosolekul tõstatatud küsimused

Robert Petder ja Signe Sarah Arro võtsid sõna ettevõtte juhtimise teooria teemal.

Tõnu Mõistus võttis sõna EVEA liikmete arvu kasvatamise teemal.

Ron Luvistsuk võttis sõna seoses EVEA sisekontrolli töörühma tegevusega ning tegi kokkuvõtte kontrolli eesmärkidest ja järeldustest. Sisekontrolli töörühm järeldas, et EVEA-s tuleks luua revisjonikomisjon, kes kontrolliks jooksvalt volikogu ja juhatuse tegevust. Sisekontrolli töörühma raport on üle antud EVEA juhatusele ja volikogule.

Otsustati võtta info teadmiseks.

Koosolekul kirjalikke ettepanekuid ega eriarvamusi ei esitatud.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Koosolek lõppes kell: 16:03

Lisa 1 – Üldkoosolekul osalenud EVEA liikmete nimekiri ja volikirjad

/allkirjastatud digitaalselt/ ____________________ Jako Laanemägi Üldkoosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/ ____________________ Lea Tõnnison Üldkoosoleku protokollija

Lisa 1:

EVEA üldkoosolekul osalejate nimekiri

Kommentaarid