Skip to main content

Liikmeks astumine

EVEA otseliikmeks saavad olla kõik äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes annavad tööd kuni 250 töötajale.

Toetajaliikmeks saavad astuda juriidilised ja füüsilised isikud, kes on huvitatud EVEA eesmärkide saavutamisest ja organisatsiooni toetamisest, kuid kes ei ole ise väike- või keskmise suurusega ettevõtjad.

Kollektiivliikmeteks on ettevõtjate ja äriühingute erialased või regionaalsed seltsingud, ühendused ja tugiorganisatsioonid, kes kohustuvad esindama EVEA-t oma regioonis või valdkonnas.

EVEA otse- ja kollektiivliikme liikmemaksud on toodud alljärgnevalt.

Üksikliikme liikmemaks aastas

Liikmemaksu-

aste

Liikme majandusaasta käive (ilma käibemaksuta) liikmemaksu tasumisele eelneval majandusaastal Liikmemaks (EUR)

1

Ettevõtja käibega kuni käibemaksukohustuslase piirini (täna 40 000.- €)

60.- €

2

Ettevõtja käibega alates käibest 1€ üle käibemaksukohustuslase piiri (täna 40 001.- €)   kuni 500 000.- €

150.- €

3

Ettevõtja käibega alates 500 001.- €

250.- €

Üksikliikme liikmemaksu arvestuse aluseks oleva käibe tuvastamisel lähtutakse avalikult avaldatud andmetest (www.teatmik.ee ).

Kollektiivliikme liikmemaks aastas

Liikmegrupp

Baastasu

Liikmete arvust sõltuv liikmemaks mis lisandub baastasule

Liikmemaks kokku

kuni 10 liikmega kollektiivliige

125.-

25.-

150.-

11-100 liikmega kollektiivliige

125.-

125.-

250.-

üle 100 liiikmega kollektiivliige

125.-

225.-

350.-

Kollektiivliikmel on kohustus esitada EVEA juhatusele oma liikmete arv iga kalendriaasta 01. jaanuari seisuga. Andmed tuleb esitada hiljemalt 10. jaanuariks.

LIIKMEMAKSU ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Liikmemaksu arvestus on kalendriaasta põhine. Liitumisaastal tasub liige liikmemaksu proportsionaalselt, arvestades liitumisavalduse esitamise kuud – konkreetsele liikmegrupile kehtiv liikmemaks/12 x aasta lõpuni jäänud kuude arv, alustades liitumisavalduse esitamise kuust, kui avaldus esitatakse 01.-kuni 15. kuupäeval ja järgnevast kuust, kui liitumisavaldus esitatakse 16. kuupäevast kuni kuu viimase päevani.

Uue liituja puhul loetakse ettevõte või organisatsioon EVEA liikmeks peale esimese liikmemaksuarve tasumist. Uuele liitujale väljastatakse liikmetunnistus.

Kobarliikmed

Kui ettevõtja, olles vähemalt 50% osaluse omanik ühingus, mis on EVEA liige, toob EVEA liikmeks enda vähemalt 50% osalusega ettevõtted, rakendatakse liikme avalduse alusel liikmemaksu soodustust järgmistel tingimustel:

1) Täisulatuses liikmemaksu tasub selle ettevõtja vähemalt 50% osalusega ettevõtetest (kobarettevõtted) kõige kõrgemal liikmemaksuastmel olev ettevõte;
2) teine ettevõte 50% liikmemaksusoodustust;
3) kolmandast ettevõttest alates liikmemaksu tasumise kohustust ei ole.

Toetajaliikme liikmemaks aastas

Suurettevõte, finantsasutus   350-€

Riigi või KOV asutus   250.-€

Avaliku sektori haridusasutus, MTÜ   150 €

Eraisik 60 €

Liikmelisusest lahkumine

Liikme väljaarvamine toimub EVEA volikogu otsusega liikme poolt esitatud kirjaliku avalduse alusel. Väljaarvamiseks on vaja esitada digiaalselt allkirjastatud avaldus ja saata see e-posti aadressile evea@evea.ee.

Palume kindlasti ära märkida lahkumissoovi põhjus. Tagasiside aitab meil organisatsiooni tegevust parandada!

Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. Enne lahkumist koostatud, kuid tasumata jooksva aasta liikmemaksuarvet ei krediteerita. Ühingu liikme väljaarvamise päevaks peavad olema tasutud kõik liikmemaksu
võlad. 

Võlgnevuste olemasolu saab kontrollida, kirjutades raamatupidamine@evea.ee