Skip to main content

PRIVAATSUSTEAVE

Privaatsusteave

Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon MTÜ kogub isikuandmeid ainult selleks, et vahendada asjakohast ettevõtlust edendavat informatsiooni ettevõttele, keda te esindate ja ainult selles ulatuses, mis on vajalikud meie teenuste kasutamiseks. Juhindume isikuandmete töötlemisel kohalduvatest isikuandmete kaitse alastest õigusaktidest, s.h. isikuandmete kaitse üldmäärusest („GDPR“) ja isikuandmete kaitse seadusest.

Milliseid isikuandmeid kogume

EVEA kogub järgmisi isikuandmeid:

Andmed, mida te meile esitate liitumistaotluse või üritustele registreerimise käigus ( nimi, ettevõtte nimi, ettevõtte aadress, amet, e-posti aadress).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

-EVEA liikmetele uudiskirjade saatmine (GDPR Art. 6 (1) a));

-EVEA veebilehel tehtud päringutele vastamine (GDPR Art. 6 (1) b));

-EVEA juriidiliste kohustuse täitmine (raamatupidamine – arvete saatmine, avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine jm) (GDPR Art. 6 (1) c));

-EVEA õigustatud huvi (GDPR Art. 6 (1) f)).

Õigustatud huvi alusel töödeldakse isikuandmeid muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

-Ürituste korraldamine (osalejate registreerimine, ürituse pildistamine);

-Toimunud ürituste piltide avalikustamine EVEA veebilehel ja sotsiaalmeedias;

-EVEA sisene andmevahetus;

-EVEA teenuste arendamine;

-Juriidiliste nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine;

Isikuandmete edastamine

EVEA käsitleb töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastab neid teistele isikutele või ettevõtetele ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Teatud juhtudel võib EVEA olla kohustatud edastama isikuandmeid ametiasutustele või edastame isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele meie õigustatud huvile tuginedes, näiteks:

-Veebilehe arendaja, IT-tugi, turundusteenuste pakkuja

-Partnerotsingud, kus kajastatakse vaid Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon  MTÜ liikmeskonna ettevõtteid avalike ja piiratud andmetega.

-Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon  MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Isikuandmete töötlemine väljaspool Euroopa Liitu

Käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Reeglina töötleme kliendiandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires. EVEA võib edastada või töödelda isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piire, kui selleks on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid: on olemas leping, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavaid tüüptingimusi, heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi vms; riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele; vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

Isikuandmete säilitamine

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon  MTÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks või EVEA isikuandmete töötlemise aluseks oleva õigustatud huvi ära langemiseni. Kustutame teie isikuandmed,  kui neid ei ole kasutatud järjest 7 aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded.