Mittetulundusühing Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon on asutatud 1988. a ettevõtjate vabatahtliku ühendusena, ettevõtteregistris registreeritud registreerimisnumbri 01191137 all 16.10.1992. a.

1. Ühingu ametlik nimetus on MTÜ Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (edaspidi Ühing). Lühendatud nimekujuna võib kasutada EVEA.

2. Ühing tegutseb üleriiklikult, Ühingu Juhatuse asukohaks on Tallinn, Harjumaa.

3. Ühingu üldeesmärgiks on stabiilse ja soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja ettevõtluse kui elustiili väärtustamine Eestis.

4. Ühingu põhikirjalised tegevused:
4.1. väikeste- ja keskmiste ettevõtjate ning füüsilistest isikutest ettevõtjate toetamine ning nende ühishuvide esindamine ja kaitsmine regionaalsel, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
4.2. osalemine läbi osalusdemokraatia ja sotsiaalse dialoogi ettevõtluspoliitika kujundamisel Eestis;
4.3. tõhusa esindussüsteemi loomine väike- ja keskmise ettevõtluse õiguste ja huvide kaitseks (esindatus komisjonides, nõukodades, juhtorganites, töögruppides jt. struktuurides, mis mõjutavad ettevõtluse arengut regionaalsel, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil);
4.4. seisukohtade väljatöötamine ning ettepanekute tegemine ettevõtluskeskkonda puudutavates küsimustes;
4.5. ärialase ja muu ettevõtjatele olulise info kogumine, töötlemine, levitamine ja kirjastamine;
4.6. liikmetele ärialase nõustamise korraldamine;
4.7. ettevõtlusalaste (v.a litsenseeritud ja üle 6-kuuliste) koolitusürituste organiseerimine;
4.8. suhtlemine ja koostöö teiste ettevõtjate organisatsioonidega, väikeste- ja keskmiste ettevõtjate ning füüsilistest isikutest ettevõtjate ühishuvide esindamine Euroopa Liidus;
4.9. Eesti ärikeskkonda parandavate projektide algatamine, elluviimine ja neis osalemine;
4.10. võimaluste loomine oma liikmetele ärialaseks ja huvialaseks suhtlemiseks;
4.11. muud üldeesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused.

5. Ühing on mittepoliitiline organisatsioon – s.t. ei tegutse erakondlikul printsiibil ega anna oma tegevuses eeliseid ühelegi tegutsevale erakonnale, toetades võrdselt kõigi erakondade poolt ettevõtluskliima parandamiseks algatatud seaduseelnõusid ja muid algatusi.

6. Tegevuse käigus võib Ühing asutada oma tegevuseks vajalikke äri- ja mittetulunduslikke ühinguid, fonde ja sihtasutusi, määrata stipendiume ja toetusi ettevõtluskliima arendamisega tegelevatele isikutele.

7. Ühingu liikmeteks võivad olla:
7.1. individuaalliikmed – Eestis tegutsevad ettevõtjad, kes annavad tööd mitte rohkem kui 249 töötajale ja avaldavad soovi oma tegevusega Ühingu liikmetena kaasa aidata ettevõtluse kui ellusuhtumise arendamiseks ja propageerimiseks;
7.2. kollektiivliikmed – ettevõtjate ja äriühingute erialased või regionaalsed seltsingud, ühendused, organisatsioonid;
7.3. toetajaliikmed – muud juriidilised ja füüsilised isikud, kes on huvitatud EVEA eesmärkide saavutamisest.

8. Ühingu liikmeks võetakse käesoleva põhikirja p. 7 tingimustele vastav isik tema avalduse alusel. Liige loetakse Ühingusse vastuvõetuks Juhatuse otsuse alusel sisseastumismaksu Ühingu arvele laekumise päevast. Juhatus või selle volitusel tegutsev isik teeb
sisseastumismaksu laekumisel kande Ühingu liikmete nimekirja.

9. Ühingu liikme väljaarvamine Ühingust toimub:
9.1. Ühingu volikogu otsusel liikme poolt esitatud kirjaliku avalduse alusel;
9.2. Volikogu otsusega, kui liige on rikkunud Ühingu põhikirja, ärieetikat, tekitanud Ühingule moraalset või materiaalset kahju või jätnud liikmemaksu tasumata rohkem kui 6 kuu jooksul arvestades tasumise tähtajast.

10. Liige loetakse Ühingu liikmeskonnast välja arvatuks Ühingu Volikogu poolt sellise otsuse tegemise hetkest.

11. Ühingul on sisseastumismaks ja liikmemaks. Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab Volikogu.

12. Liikmel on õigus:
12.1. võtta osa Ühingu üritustest;
12.2. valida Ühingu juht- ja kontrollorganeid ning olla nendesse valitud;
12.3. kasutada põhikirja ja Juhatuse otsustega määratud korras Ühingu vara;
12.4. kasutada Ühingu liikmetele ette nähtud teenuseid ja soodustusi.

13. Liige on kohustatud:
13.1. tasuma sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu;
13.2. täitma põhikirja, Üldkoosoleku ja Volikogu otsustega kehtestatud liikmeile kohustuslikke nõudeid;
13.3. edendama ja propageerima ettevõtlust kui eluviisi;
13.4. edendama igakülgselt Ühingu arengut;
13.5. järgima ärieetikat ja üldtuntud moraali- ning käitumisnorme suhetes teiste Ühingu liikmetega ja väljaspool Ühingut;
13.6. mitte tegema poliitilisi avaldusi Ühingu nimel või Ühingule viidates.

14. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete Üldkoosolek. Ühingu liikmete Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu Juhatus üks kord aastas järgmise majandusaasta esimese 6 kuu jooksul. Üldkoosolek kutsutakse Juhatuse poolt kokku ka muudel juhtudel, kui see tuleneb seadusest, Ühingu huvidest või 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel või Volikogu nõudmisel. Juhatus peab Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatama liikmetele kirjalikult vähemalt neliteist päeva ette, näidates teates ära ka Üldkoosoleku päevakorra.

15. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
15.1. Ühingu põhikirja muutmine selles osas, mis reguleerib Üldkoosoleku ja Volikogu vahelist pädevuse jaotust;
15.2. Ühingu tegevuse üldeesmärgi muutmine;
15.3. Ühingu tegevuse lõpetamine;
15.4. Ühingu audiitori valimine;
15.5. Volikogu liikmete ja asendusliikmete määra otsustamine, liikmete valimine;
15.6. Volikogu esimehe (edaspidi President) valimine ja Volikogu liikmete seast kahe aseesimehe (edaspidi Asepresident) kinnitamine;
15.7. Presidendi juhatuse liikmeks valimine ja tagasikutsumine.

16. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui Üldkoosolekul on kohal vähemalt 20 Ühingu liiget. Üldkoosoleku käik ja otsused protokollitakse. Igal Ühingu liikmel on Üldkoosolekul üks hääl. Otsus on vastu võetud siis, kui otsuse poolt on antud üle poole Üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmete häältest, välja arvatud juhtudel, kui seadus näeb ette kvalifitseeritud häälteenamuse. Lubatud on Üldkoosoleku otsuse vastu võtmine koosolekut kokku kutsumata, sellisel juhul on otsus vastu võetud, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

17. Volikogu liikmed valitakse Ühingu individuaal – või kollektiivliikmete esindajate seast. Üldkoosoleku poolt. Volikogu liikmete volituste tähtaeg on kaks aastat. Üldkoosolek võib valitud Volikogu liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda, kui President on esitanud Üldkoosolekule vastava ettepaneku. Volikogu liige võib Volikogust tagasi astuda, teatades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Volikogule. Eeltoodud juhul loetakse Volikogu liige Volikogust tagasi astunuks alates teate jõudmisest Volikogule. Juhul, kui Ühingu huvid seda nõuavad, kutsub Juhatus viivitamatult kokku Üldkoosoleku Volikogu liikmete määra otsustamiseks ja liikmete valimiseks.

Põhikirja tekstis sätestatud mõiste „Volikogu” all tuleb mõista mittetulundusühingute seaduses kasutatud mõistet „volinike koosolek”.

18. Presidendi valib Üldkoosolek Üldkoosolekul valitud Volikogu liikmete hulgast. Üldkoosolek kinnitab ka Presidendi poolt esitatud kaks Asepresidenti. President on ühtlasi Juhatuse esimees.

19. President korraldab ja suunab Volikogu tööd ning juhatab Volikogu koosolekuid. Presidendi äraolekul täidab tema kohustusi ja juhib Volikogu tööd üks Asepresidentidest.

20. Volikogu koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul on esindatud üle poole Volikogu liikmetest. Volikogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Volikogu koosoleku kutsub kokku President. Koosoleku käik ja otsused protokollitakse. Igal Volikogu liikmel on üks hääl. Otsus on vastu võetud siis, kui selle poolt annab hääle üle poole koosolekul osalenud Volikogu liikmetest, häälte võrdse jaotumise korral on otsustav Presidendi hääl. Volikogu võib pidada koosolekuid ja vastu võtta otsuseid kirja teel ja elektrooniliselt, sel juhul on vaja otsuse vastuvõtmiseks üle poole Volikogu liikmete kirjalikke või elektronposti teel laekunud poolt vastuseid.

21. Volikogu teeb otsuseid järgmistes küsimustes:
21.1. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, välja arvatud Presidendi Juhatuse liikmeks valimine ja tagasikutsumine;
21.2. Ühingu liitumise küsimuste otsustamine teiste ühingute ja nende liitudega ning nendest välja astumine;
21.3. Ühingu liikmeks vastuvõtu ja staatuse kindlaks määramine;
21.4. Ühingu poolt stipendiumide ja toetuste asutamine ning nende jaotamine;
21.5. Ühingule kuuluva vara käsutamine tehingutes, millised ületavad kinnitatud aastaeelarve piire;
21.6. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu määrade ja tasumise korra kehtestamine;
21.7. Ühingu Juhatuse ja Volikogu liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ning selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
21.8. Ühingu audiitori valimine;
21.9. Ühingu audiitoriga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ning selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
21.10. Otsuste vastuvõtmine ka muudes Ühingu tegevust puudutavates küsimustes, mis ei ole antud teiste organite pädevusse.

22. Juhatuses on üks kuni kolm liiget. President on Juhatuse esimees Ülejäänud Juhatuse liikmed (v.a. President) valitakse Volikogu poolt. Juhatuse liikmele makstakse tasu vastavalt Juhatuse liikme ja Volikogu vahel sõlmitud lepingule. Juhatuse liikme võib Volikogu otsusega igal ajal tagasi kutsuda. Juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes.

23. Juhatuse pädevusse kuulub:
23.1. Ühingu tegevuse igapäevane juhtimine ja tegevuse korraldamine;
23.2. Ühingu liikmete üldkoosolekute ja Volikogu koosolekute otsuste täitmise tagamine, Ühingu ürituste läbiviimise korraldamine;
23.3. sisseastumis- ja liikmemaksude kogumine, liikmete ja Volikogu liikmete arvestuse pidamine, üritustega seonduvate kulutuste tasumine ja muude finantsküsimuste lahendamine, iseseisev tehingute tegemine Ühingu varaga, kui see ei ületa igapäevase majandustegevuse piire;
23.4. Ühingu esindamine suhetes kohaliku omavalitsuse- ning riigiorganitega, kohtu ning teiste juriidiliste ja üksikisikutega;
23.5. Ühingu liikmete üldkoosolekute ettevalmistamine, Ühingu tegevusega seonduva dokumentatsiooni säilitamine;
23.6. Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele ning aruandluse koostamine ning tähtaegne esitamine nii Üldkoosolekule, Volikogule kui registripidajale.
23.7. Ühingu tegevuskava ettevalmistamine Volikogule;
23.8. Volikogu koosolekute ettevalmistamine;
23.9. Muud Ühingu üldeesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ja Volikogu poolt Juhatusele antavad ülesanded.

24. Juhatus vormistab oma otsused kirjalikult protokollis, millele kirjutavad alla kohal viibinud Juhatuse liikmed.

25. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

26. Ühing on asutatud määramata ajaks. Ühingu tegevus lõpetatakse Üldkoosoleku otsuse alusel, samuti juhul, kui Ühingusse jääb alla kahe liikme ning seadusega ette nähtud muudel alustel. Ühingu tegevuse lõpetamisel Üldkoosoleku otsuse alusel on likvideerijateks Juhatuse liikmed, kui tegevuse lõpetamise otsustamisel ei määrata teisi likvideerijaid. Pärast kõigi võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse järgi jäänud vara heategevuseks.

Ühingu põhikiri on kinnitatud Üldkoosolekul 16.06.2011.