Skip to main content

EVEA Europarlamenti kandideerijatele: kui VKE-del läheb hästi, hästi läheb ka Euroopa majandusel

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) on nii Eesti kui kogu Euroopa majanduse edasiviiv jõud. VKE-d hoolitsevad kodanike igapäevaste vajaduste eest, tagavad tööhõive ja edendavad sotsiaalset ühtekuuluvust. Need ettevõtted on enamasti juhitud omanike poolt, kes on huvitatud oma kogukondade pikaajalisest arengust, edendavad kestlikke muutusi ning aitavad säilitada pärandit, väärtusi ja oskusteavet. Selleks et VKE-d saaksid oma rolli ühiskonnas edukalt täita, peavad poliitikakujundajad arvestama VKE-de eripäradega. Tuletame meelde, et suuremal osal Euroopa ettevõtetest (93%) on vähem...

Jätka lugemist

EVEA taunib ettevõtluse häbimärgistamist ja osaühingute ning maksupetturite vahele võrdusmärgi panemist

Rahandusministeeriumi plaan hakata arutama võimalusi, kuidas eelarveaugu täitmiseks seada erinevaid piiranguid ja nõudmisi väikestele äriühingutele, muuhulgas näiteks maksustada osaliselt osaühingu omanikele makstavad dividendid sotsiaalmaksuga, seada ülempiir teatud kuludele,   tekitab ebaõiglust ega anna riigile oodatud tulemust. Ministeerium ei ole seni esitanud mingeid analüüse, kui palju riigi hinnangul  on jäänud ettevõtjatelt makse saamata ning kui palju loodetakse uute survemeetmete abil kokku koguda. „EVEA ootab rahandusministrilt ka selget seisukohta – kui palju riigi arvates osaühingute...

Jätka lugemist

Eesti majanduspoliitika plaan – MKM esmane alusdokument

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostanud pikaajalise majanduspoliitika plaani (29.01.2024), mis tugineb eelkõige sellele, mida ettevõtjad on eri formaatides välja öelnud, mis on nende ootused riigile majanduspoliitika kujundamisel. Fail allalaadimiseks: 2024.01.29 majanduspoliitika dokument Sissejuhatus Eesti on jõudnud rikaste riikide jalamile, maailma kõige jõukama veerandi hulka. Sisekogutoodangu arvestuses elaniku kohta on Eesti riikide nagu Saudi-Araabia, Hispaania, Korea ja Jaapani kannul. 2024. aasta alguseks ei ole Eesti enam odava tööjõu ega toormega maa. Senised konkurentsieelised...

Jätka lugemist

Töötervishoiu ja tööohutuse direktiivide aruandest

MKM-i palvel analüüsis EVEA töötervishoiu ja tööohutuse seadust väikeettevõtjate seisukohast. Tõime esile probleemid ning pakkusime välja võimalikke lahendusi (kiri MKM-i 12.12.23) : Euroopa Parlamendi 25. novembri 2015. aasta resolutsioonis ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohta aastateks 2014−2020  tunnistab Euroopa Parlament, et töötervishoiu ja tööohutuse meetmete rakendamisel ettevõtte tasandil on oluline arvesse võtta mikro- ja väikeste ettevõtjate olukorda, erivajadusi ja raskusi nõuete järgmisel ja kutsub komisjoni, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad Tarbijakaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kohta

Hr Tiit Riisalo Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium EVEA seisukohad Tarbijakaitseseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kohta Kooskõlastusringile on saadetud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK), mis puudutab ostukviitungi ja e-arve väljastamisega seotud küsimusi. EVEA põhimõtteliselt toetab VTK-s väljapakutud lahendusi. Samas juhime tähelepanu ka mõnele probleemkohale. 1. VTK ühe tulemuse kohaselt kohustub kaupleja väljastama tarbijale paberil ostukviitungi üksnes siis, kui tarbija sellest kauplejat eelnevalt teavitab. Siiski tuleb paberil ostukviitung...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad ja ettepanekud mootorsõidukimaksu seaduseelnõule

Kellele: Hr Mart Võrklaev, Rahandusministeerium EVEA seisukohad ja ettepanekud mootorsõidukimaksu seaduseelnõule     EVEA seisukoht mootorsõidukimaksu osas ei ole muutunud.  Oleme jätkuvalt seda meelt, et mootorsõidukimaksu ei tohi kehtestada kuna selle kehtestamine on nii majanduspoliitiliselt kui ka regionaalpoliitiliselt kahjulik ja väike- ja keskmistele ettevõtetele (VKE)  ning inimestele ebamõistlikult koormav. See suurendab ebavõrdsust ja halvendab konkurentsivõimet ning piirab inimeste liikumisvõimalusi.  EVEA varasemad seisukohad on kirjas https://evea.ee/evea-seisukohad-mootorsoidukimaksu-kehtestamise-kavale/...

Jätka lugemist

E-arvete kohustus vajab põhjalikku arutelu väikeettevõtjatega

Valitsuse plaan kehtestada hiljemalt 2025. aastast kõigile ettevõtjatele kohustus esitada arved vaid masintöödeldavate e-arvetena ei arvesta väikeettevõtjate eripära. EVEA arvates peab üleminek reaalajamajandusele toimuma etapiviisiliselt ja vabatahtlikult.  Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) toetab ettevõtete raamatupidamise digitaliseerimist, kuid see ei tohi suurendada väikeettevõtjate halduskoormust ega kulusid. Eesti on teel reaalajamajanduse poole, kuid see üleminek ei tohiks tekitada veelgi suuremat stressi kobarkriisis ja majanduslanguse ajal ellujäämise nimel...

Jätka lugemist

Ettepanek töötuskindlustuse süsteemi laiendamiseks

Pr Kaja Kallas, EV peaminister Hr Tiit Riisalo, majandus- ja infotehnoloogiaminister Hr Mart Võrklaev, rahandusminister Riigikogu rahanduskomisjon Riigikogu sotsiaalkomisjon 27.09.2023 EVEA ettepanek töötuskindlustuse süsteemi laiendamiseks Reageerides peaminister pr Kaja Kallase poolt meedias esitatud üleskutsele mõelda kaasa, millistest allikatest leida riigieelarvesse lisatulusid ning viidates käivitunud arutelule Eesti Töötukassa teenuste reformimisest, esitab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) täiendatud ettepaneku laiendada kohustusliku töötuskindlustuse süsteemi...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad planeeritava ettevõtete tulumaksu kehtestamise kohta

19.09.2023 Valitsus suretab Eesti ettevõtluse konkurentsivõimet ja välisinvestorite usaldust. Valitsuses arutatav ettevõtte tulumaksu muudatus avaldab negatiivset mõju ettevõtete konkurentsivõimele, vähendab välisinvesteeringuid Eesti ettevõtlusesse, suurendab töötust, maksudest kõrvalehiilimist ning riigieelarve kulusid Eesti maine kujundamisele, regionaalpoliitikale ning töötute ümberõppele ja toetustele.   „Kui iga ettevõtja teab, kui oluline on  teha enne tegutsema asumist olukorra analüüs, siis valitsus alustab maksumuudatustest ning mõjuanalüüse planeerib tulevikus. EVEA hinnangul...

Jätka lugemist