Skip to main content
27 märts, 2023

EL puudega isiku kaardist

27 märts, 2023
Pr Kadri Mets   hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik        Sotsiaalministeerium 17.03.2023 Olete meid teavitanud, et  Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni EL puudega isiku kaardi loomise õigusliku algatuse ettevalmistamiseks. Arutasime teemat väike- ja keskmiste ettevõtjate vaatenurgast ning allpool leiate EVEA arvamuse puudega isiku kaardi ühtlustamise teemal Euroopa Liidus. EVEA põhimõtteliselt toetab algatust eesmärgiga luua EL puudega isiku kaart, mille põhjal tunnustataks kõigis EL riikides inimese puude staatust ning tagatakse puudega inimesele kõikides EL liikmesriikides võrdne ligipääs soodustustele kultuuri, vabaaja veetmise ja spordi võimaluste ning transpordi kasutamisel. See aitaks kindlasti kaasa isikute vabale liikumisele.  Küll aga on selle, iseenesest kiiduväärt algatuse, rakendamisel meie hinnangul mõned olulised takistused:
  1. EVEA hinnangul on  väga keeruline ühtlustada Euroopa Liidus puude määratlust – liikmesriikidel on selles küsimuses väga erinevad regulatsioonid. Tõenäoliselt on aga võimalik luua ühtne dokument, mille abil toimub liikmesriikides määratud puuete vastastikune tunnustamine. Samas ei tohiks selline tunnustamismehhanism tekitada tülikat lisabürokraatiat.
  2. Oluline on ka ühildada EL puudega isiku kaart ja EL puudega isiku parkimiskaart. Sellisel juhul ei peaks ka Eestis enam puudega isiku parkimiskaarti eraldi taotlema kohalikult omavalitsuselt. See omakorda aitaks vältida ka korruptsiooni puudega isiku parkimiskaartide taotlemisel. 
On pigem vähe tõenäoline, et teiste liikmesriikide puudega isikute liikumise suurenemine tooks kaasa puudega isikutele soodustusi pakkuvate ettevõtjate kulude märkimisväärse suurenemise. Seetõttu vaatame väikeettevõtjatena algatusele optimistlikult kuna see on ühiskonnale tervikuna kasulik.  Samas aga tuleb tõdeda, et  käesolev EL algatus ei lahenda paljusid probleeme, mis puudega isikutel ühiskonnas toimimisel ja tööelus osalemisel täna on. EVEA jaoks on väga oluline vähenenud töövõimega isikute suurem kaasamine tööhõivesse ja seega oleme valmis osalema õigusloome töös, mis on vajalik vastavate probleemide paremaks lahendamiseks.    Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Ille Nakurt-Murumaa    President