Skip to main content

EVEA Europarlamenti kandideerijatele: kui VKE-del läheb hästi, hästi läheb ka Euroopa majandusel

20 mai, 2024

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) on nii Eesti kui kogu Euroopa majanduse edasiviiv jõud. VKE-d hoolitsevad kodanike igapäevaste vajaduste eest, tagavad tööhõive ja edendavad sotsiaalset ühtekuuluvust. Need ettevõtted on enamasti juhitud omanike poolt, kes on huvitatud oma kogukondade pikaajalisest arengust, edendavad kestlikke muutusi ning aitavad säilitada pärandit, väärtusi ja oskusteavet.

Selleks et VKE-d saaksid oma rolli ühiskonnas edukalt täita, peavad poliitikakujundajad arvestama VKE-de eripäradega. Tuletame meelde, et suuremal osal Euroopa ettevõtetest (93%) on vähem kui 10 töötajat. Mikroettevõtetes töötavad omanikud kõrvuti oma töötajatega, pakkudes klientidele kvaliteetseid tooteid ja teenuseid. Sellele lisaks nad juhivad neid ettevõtteid, hoiavad end kursis õigusaktide ja valdkondliku innovatsiooniga ning hoolitsevad erinevate haldusülesannete eest. Selles edukad olemiseks vajavad nad tuge.

Viimased aastad on pakkunud suuri väljakutseid meile kõigile. Pandeemia tõi kaasa sügavaima majanduslanguse, mida Euroopa on näinud pärast teist maailmasõda. Sõda Ukrainas, sellega seotud rahvusvahelised sanktsioonid, kõrged laenuintressid ja kallinenud energiakandjad on avaldanud mõju kogu ühiskonnale, kasvatanud raskustes olevate ettevõtete arvu ja valitsussektori võlakoormust.  Samal ajal on Euroopa Liit viimas ellu kaht väga kiiret ja ulatuslikku muutust: digi- ja roheüleminekut, millega kohanemine toob VKE-dele kaasa märkimisväärseid väljakutseid. Nendele väljakutsetele vastamine on meie kõigi heaolu, ühiskonna stabiilsuse ja demokraatia jaoks otsustava tähtsusega.

Toome allpool välja prioriteedid ja ettepanekud, millega tuleb meie hinnangul otsuseid tehes arvestada, et VKE-d käimasoleva muutustega edukalt hakkama saaksid. Palume, et Eestist Europarlamenti kandideerivad poliitikud toetaksid väike- ja keskmiste ettevõtjate seisukohti ning kaitseksid meie huve – nii juhul, kui nad osutuvad Europarlamenti valituks, kui ka jätkates oma tegevust Eesti poliitikas.

VKE-de prioriteedid 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks on:

 1. Ettevõtlust soodustav õigusraamistik
 2. Tugevam (globaalne) konkurentsivõime
 3. Oskuslik tööjõud
 4. Stiimulid rohepöördeks
 5. Kaksikülemineku rahastamine ja investeeringud
 6. Õiglane juurdepääs riigihangetele ja digitaalsetele turgudele

Eelpool loetletud prioriteetide edendamisel peame väga olulisteks järgnevaid meetmeid:

 • Rakendada kõigi õigusaktide väljatöötamisel läbivalt nn VKE-testi;
  • Vähendada bürokraatiat ning kehtestada moratoorium uutele aruandlus-, vastavus- ja dokumenteerimiskohustustele, mis mõjutavad VKE-sid. Kasutada digitehnoloogiate ja tehisintellekti täit potentsiaali bürokraatia vähendamiseks;
  • Lihtsustada ja kiirendada erinevaid loa andmise ja muude taotluste menetlusi ning teha need VKE-de jaoks vähem koormavaks;
  • Rakendada põhimõtet, et ühes liikmesriigis heaks kiidetud tooted ja protseduurid kehtivad automaatselt kogu Euroopa Liidus;
  • Kaasata VKE-d senisest tõhusamalt poliitika kujundamisse ja strateegiate väljatöötamisse ning kasutada otsuste tegemisel ajakohastatud, asjakohaseid ja läbipaistvaid andmeid;
  • Seada digi- ja roheüleminekule realistlikud tähtajad ja reaalselt saavutatavad tulemused, mis on VKE-de jaoks õiglasemate tasude, madalamate kulude ja suurema kasuga;
  • Määratleda selged elutsükli CO2 eesmärgid, kuid jätta kõige tõhusamate lahenduste leidmise huvides tehnoloogilised valikud turule ja ettevõtetele;
  • Aidata VKE-del muuta oma tegevust keskkonnasäästlikuks, soodustades taastuvenergia (ise)tootmist ning tagades taskukohane ligipääs jaotusvõrkudele;
  • Vähendada energiaturgude volatiilsust, stimuleerides pikaajalisi lepinguid ning mitmekesistades energiakandjate tarneahelaid;
  • Pikendada kaupade eluiga, edendades remonti ja taaskasutust, tagada ettevõtetele juurdepääs ringlusse võetud materjalidele;
  • Võtta arvesse töötajate kvalifikatsiooni ja ümberõppevajadusi uute tingimustega kohanemisel. Vajame rohkem kaasaaegsete oskustega töötajaid, kuid kohanemisprotsess nõuab aega;
  • Toetada VKE-sid keskkonnasäästlike uuenduste rakendamisel läbi innovatsioonipoliitika. Pakkuda praktilist abi ja ekspertteadmisi, et aidata neil arendada ja rakendada ringmajanduse, digitaalse ja kestliku majandamise põhimõtteid. Kasutada Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse programmi “Horisont Euroopa”, loomaks ja demonstreerimaks kogu Euroopas parimaid praktikaid, kuidas VKE-d saavad uuendada ärimudeleid, tooteid ja teenuseid;
  • Premeerida maksupoliitika kaudu ettevõtteid, mis rakendavad keskkonnasõbralikke praktikaid, investeerivad ümber- ja täiendkoolitusse ning energiatõhususse;
  • Kasvatada investeeringuid erinevate alternatiivsete tehnoloogiate alastesse teadusuuringutesse ja Euroopa mandril kättesaadavate toorainete uurimisse vähendamaks sõltuvust kolmandatest riikidest;
  • Edendada jõuliselt investeeringuid andmekeskuste infrastruktuuri ja andmetöötlusvõimsusesse, et anda Euroopa ettevõtetele täielik kontroll oma andmete üle ja suurem tehnoloogiline sõltumatus;
  • Tagada VKE-dele juurdepääs „rohelisele rahastamisele“, vältides samas jätkusuutliku rahastamisega seotud ebaproportsionaalseid aruandlusnõudeid;
  • Reguleerida finantsturge sellisel moel, et see stimuleeriks laenamist VKE-dele ning võimaldaks neil realiseerida ka riskantsemaid (eelkõige innovatsiooniga seotud) projekte, mida pangad seni üldjuhul ei aktsepteeri;
  • Jätkata erinevate finantsinstrumentide pakkumist (soodsad käibelaenud, lisakäendus jms), mis osutusid kõige tõhusamateks vahenditeks VKE-de abistamisel viimaste aastates kriisides;
  • Rakendada meetmeid vähendamaks ääremaastumist, sealhulgas parandades enim abi vajavate piirkondade haldusasutuste suutlikkust ning vähendades neile piirkondadele pakutava rahastamise bürokraatiat;
  • Suurendada kvalifitseeritud tööjõu pakkumist läbi ettevõtliku mõttelaadi arendamise, hariduse ja koolituste sisu ajakohastamise, praktilise õppe mahu suurendamise ning elukestva õppe edendamise;
  • Viia ellu sihipärast aktiivset tööturupoliitikat koos oskuste arendamise ja ümberõppega, meelitamaks tööturule rohkem tööealisi inimesi ning hoidmaks vanemaid töötajaid kauem tööturul. Nii anname oma panuse ka sotsiaalkaitsesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamisse;
  • Parandada VKE-de juurdepääsu kolmandate riikide turgudele, sõlmides hästi läbimõeldud kaubanduslepinguid ning seistes vastu protektsionistlikele suundumustele;
  • Jõustada tõhusalt konkurentsieeskirjade järgimist ülemaailmsete turgu valitsevate ettevõtjate poolt, et tagada VKE-dele õiglased tingimused ja võrdsed võimalused;
  • Soodustada VKE-de juurdepääsu riigihankelepingutele nii ühisturul kui kolmandates riikides;
  • Kohandada eelarvereegeid, tagades riigirahanduse jätkusuutlikkus keskpikas perspektiivis, kuid säilitades paindlikkus asjakohasteks investeeringuteks, mis võimaldavad edukat üleminekut keskkonnahoidlikumale ja digitaalsemale majandusele.

Ka tänased suurettevõtted on enamasti alustanud väikestena ja kasvanud tänu soodsale keskkonnale ja tarkadele valikutele. EVEA kutsub Euroopa Parlamenti pürgivaid poliitikuid rakendama oma töös igapäevaselt põhimõtet „Mõtle esmalt väikestele“ („Think Small First“). Kui VKE-del läheb hästi, hästi läheb ka Euroopa majandusel.

EVEA on suurimate üle-Euroopaliste ettevõtjate katusorganisatsioonide SMEunited ja European Entrepreneurs CEA-PME aktiivne liige ning meie ettepanekud peegeldavad lisaks Eesti ettevõtete vajadustele hästi ka nende organisatsioonide platvorme. Mõlemad organisatsioonid on Euroopa Parlamendi valimiste eel avaldanud oma manifestid, mis on leitavad alljärgnevatelt viidetelt:

https://www.smeunited.eu/publications/sme-priorities-for-european-elections-2024-crafts-smes-driving-the-transitions
https://www.european-entrepreneurs.org/epelections2024/