Skip to main content
18 november, 2020

EVEA pöördumine seoses REACT-EU ja teiste riigieelarveliste ja EL vahendite planeerimisega Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks

18 november, 2020
Hr Jüri Ratas, Peaminister Hr Martin Helme, Rahandusminister Hr Raul Siem, Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Hr Taavi Aas, Majandus- ja taristuminister Hr Tanel Kiik, Sotsiaalminister                                                                                                  18.11.2020     EVEA pöördumine seoses REACT-EU ja teiste riigieelarveliste ja EL vahendite planeerimisega Covid-19 kriisi mõju leevendamiseks Austatud peaminister, ministrid! Olete kõik avalikult korduvalt tunnistanud, et turismiga otseselt ja kaudselt seotud ettevõtlus on koroona-kriisis enim pihta saanud ja sisuliselt halvatud. Samas ei ole kevadest saadik  tehtud ühtegi otsustavat sammu nende ettevõtjate ellujäämise kindlustamiseks, v.a. lühiajaline palgatoetus ja kahe strateegilise tähtsusega transpordiettevõtte toetamine. Ka väikeste, kitsastele sihtgruppidele suunatud   abipakettide üle otsustamine võttis väga kaua aega ning tekitas ettevõtjates põhjendatud rahulolematust, kuna mitmed valdkonnad, kus reisipiirangutest tekkinud käibelangus oli 70 – 100%, jäid kriisiabist ilma. On selgelt tuntav tendents suunata kriisiabi turismisektori suurematele ettevõtetele, jättes väiksed ja turismiga kaudselt seotud, kuid samuti raskelt kannatanud ettevõtted „külma kätte“. EVEA suurima sektoriülese organisatsioonina, kelle liikmeskonnas on arvukaid turismiga otse või kaudselt seotud ettevõtjad ja nende liidud, pöördub Teie poole üleskutsega panna kõik suurema osa oma käibest kaotanud, inimeste vabaliikumisest sõltuvad ettevõtted, sõltumata nende suurusest, esiplaanile EL taastevahendite planeerimise ja jooksva rahastamisperioodi EL-vahendite ümberprogrammeerimise protsessis. Lisaks kutsume Teid üles leidma ministeeriumide tasandil täiendavaid reserve, millega kiireloomuliselt toetada nende ettevõtete ellujäämist seni, kuni EL uute kriisipakettide vahendid avanevad. Palume, et ilmutate poliitilist tahet, otsite ja kasutate kõik kättesaadavad vahendid enimkannatanud ettevõtjate päästmiseks! Ei ole jäänud kaua, kuni turule jõuavad toimivad vaktsiinid ning reisimine hakkab samm-sammult taastuma. Ärge laske seni hävida tuhandetel elujõulistel ettevõtetel, kes on olnud tublid maksumaksjad ja tööandjad, kas iseendale, või ka teistele!
  1. Taotleme, et eelmisel nädalal valitsuse eraldatud täiendav turismisektori kriisiabi (5 mln eur) jõuaks nüüd eeskätt nende VKE-deni, kes seni ei ole mingit kriisiabi saanud ja kelle käive on seoses reisipiirangutega juba 8-ndat kuud nulli lähedal. Hädas ja abita on väiksed reisibürood ja reisikorraldajad, Tallinna vanalinna jt turismikeskuste käsitöö– ja suveniirikaubandus, käsitöö- ja suveniiride tootjad üle Eesti, vanalinna toitlustus, ööeluga seotud ja muu meelelahutus, ürituskorraldus, väga suur osa giide, väiksed reisijate vedajad ja mittekäibemaksukohuslastest majutuse pakkujad.   Me palume Vabariigi Valitsust teha kriisiabi saadavaks ettevõtjatele sõltumata nende suurusest, vaid lähtuvalt reaalsest Covid-pandeemia ja reisipiirangute mõjust. See ei ole tavaline majanduskriis, kus ellujäämist määravad turujõud, vaid riigil on peamine roll reisi- ja liikumispiirangute ning nendest tulenevate likviidsusraskuste tekkimisel. Päästmist vajavad ka kõige väiksemad, sest ka nemad on maksumaksjad, samadel alustel suurtega. Tuletame siinkohal meelde, et ca 75% sotsiaal- ja tulumaksust laekub riigile väike– ja keskmise suurusega ettevõtjatelt.
  2. Kõige lihtsam, kiirem ja õiglasem viis oleks toetada turismiga otse ja kaudselt seotud valdkondi läbi osalise maksutagastuse 2019. a makstud maksude põhjal. See kataks õiges proportsioonis kõik enimkannatanud ettevõtjad sõltumata suurusest ning ei tühjendaks Töötukassa reserve, andes samas ettevõtjatele ressurssi töötasudeks, aga ka teisteks kuludeks, vastavalt ettevõtja prioriteetidele.  Õiguslik ja tehniline alus või pretsedent on selleks olemas: reisilaevanduse toetamiseks sai riik maksutagastuse riigiabiloa, kulud selleks on ettenähtud 2021. a eelarves, mis tähendab, et riik/maksuamet on juurutanud tehnilised süsteemid maksutagastuse rakendamiseks. 2019. aasta aruanded peavad olema juba esitatud, EMTAK-koodide järgi tegevusalad deklareeritud, kindlad andmed toetamiseks riigisüsteemides olemas.
EVEA hinnangul on selle meetme maksumus ca 75 miljonit eurot. Rahalist katet meetmele on vähemalt osaliselt võimalik leida läbi perioodi 2014-2020 struktuurivahendite jääkide ümbersuunamise, samuti kasutada selleks riigi poolt juba võetud laenu. Kuigi tegemist on toetusega, ei oleks tegemist riigi poolt vaadatuna kuluga, sest selle abil oleksid päästetud arvukad maksumaksjad, kes järgmisel aastal jätkavad riigikassa täitmist. Toetuse puudumisel lõpetab suurem osa neist tegevuse ning maksutulu asemele tekib kulu Töötukassale. Toonitame selle  toetuse rakendamise kiireloomulisust, sest kevadel 2021 saab olema juba hilja. Pakume oma vabatahtlikku panust meetme detailide disainimisse, testimisse ja muusse arendustöösse. Sama toetuse alternatiivseks formaadiks on  püsikulude osaline kompenseerimine, mille  õiguslikuks aluseks  on Euroopa Komisjoni Riigiabi ajutine raamistik ja selle 13. oktoobri 2020. a muudatustega lisandunud uus meede:  „3.12 Katmata püsikulude katteks antav abi“[1].
  1. Tungivalt palume planeerida REACT-EU raames vähemalt 40 mln eurot turismi uute ärimudelite toetamiseks sarnaselt EAS’is juba rakendatud meetmele. Suurem ressurss on vajalik selleks, et oleks võimalik taas avada nii suurte kui väikeste projektide taotluste vastuvõtt ning hõlmata innovatsiooniga igas suuruses turismiettevõtjaid, vältides samal ajal ülisuurt konkurentsi toetustele taotlejate vahel.
  2. Äärmiselt oluline on suunata piisav ressurss (45-50 mln eur) ka kõigi teiste valdkondade VKE-de protsesside ja ärimudelite innovatsioonile. Selleks REACT-EU on ideaalne instrument, sest VKE-d on selle üheks prioriteediks.
  3. Väljendame uuesti oma muret seoses seni puuduva peamiste huvigruppide kaasamisega EL taastevahendite planeerimisse ning ka siseriiklikult rahastatavate kriisiabi meetmete planeerimisse. VKE-d kui üks peamistest EL taastevahendite sihtgruppidest, peavad olema nendesse protsessidesse kaasatud läbi oma esindusorganisatsiooni. Palume Vabariigi Valitsusel kiires korras luua vastav ministeeriumide-ülene konsultatiivne organ ning alustada konsultatsioone huvigruppidega.
Konstruktiivse dialoogi soovidega, Heiki Rits EVEA president evea@evea.ee Allkirjastatud digitaalselt [1]https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_et.pdf