EV rahandusminister hr Martin Helme

EV väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister hr Raul Siem

 

Koopia: Rahandusministeeriumi kantsler hr Veiko Tali

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler  hr Viljar Lubi

 

Austatud ministrid hr  Helme ja hr  Siem,

EVEA-l oli rõõm kuulda, olgugi  meedia vahendusel, et riik on võtnud 200 miljonit eurot laenu,  mida plaanib  kasutada peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud täiendavate kriisiabimeetmete rahastamiseks.

Palume jagada EVEA-ga ning teiste ettevõtjate esindusorganisatsioonidega tänast seisu uute kriisiabimeetmete plaanide osas ning kaasata kohe algstaadiumis ettevõtjate esindusorganisatsioonid meetmete väljatöötamisse. Oleme veendunud, et see võimaldab luua tõhusamaid programme kriisi ületamiseks.

Kindlasti on senistest kriisiabimeetmetest paljudele ettevõtjatele kasu olnud, kuid samas väga paljud ettevõtjad kahjuks ei kvalifitseerunud meetmetele, kuigi tegutsevad koroona-kriisis raskelt kannatanud sektorites. Loomulikult põhjustas see palju kriitikat.

EVEA  näeb põhiprobleemina  just seniste meetmete lünklikkust ja nende ülesehitamist  lähtudes ettemääratud eelarvesummast, mitte reaalsete kahjude alusel või konkreetsete sektorite vajaduste alusel.

Oleme korduvalt juhtinud Vabariigi Valitsuse tähelepanu, et seni väljakuulutatud kriisimeetmed jätavad abita väga suure osa – ligi poole – kõigist tegutsevatest ettevõtjatest, sest kvalifitseerumiskriteeriumid ei arvesta tihti mikroettevõtjate toimimise eripäraga ja tööturutrendidega. Nii on näiteks jäänud Töötukassa toetustest ilma  FIE-d. Samuti ei ole meetmetele kvalifitseerunud ettevõtted, kus töötavad vaid juhatuse liikmed, kellega ei ole sõlmitud lisaks juhatuse liikme lepingule ka töölepingut. Probleemi algpõhjus on, et  neil puudub võimalus liituda töötuskindlustussüstseemiga.

Paljude EAS-i  meetmete kriteeriumiks on töölepingulises suhtes  töötajate  olemasolu, käibemaksuga maksustatud käibe olemasolu või teatud minimaalse käibe või makstud tööjõumaksude  alampiir. Need tingimused sisuliselt välistasid kõige väiksemad ettevõtted, kes on ühtlasi kriisitingimustes kõige haavatavamad, sest omavad kõige vähem reserve. Samas on mitmes meetmes seatud põhjendamatult madalad maksimaalsed käibepiirid, mis jätab abist ilma tublima kasvuga ja suurema personaaliga väikeettevõtjaid nii turismi-, kui teistes valdkondades.

Eraldi probleemina tuleb käsitleda pankade soovimatust muuta oma tavapärast laenamise poliitikat, vaatamata riigipoolsetele kriisikäendustele.  EVEA on senise tagasiside põhjal seisukohal, et kriisiabi ressursside suunamine pankade kaudu ei tööta. Meie üle-euroopalise organisatsiooni SMEunited andmetel sama probleem on täheldatud ka enamuses EL-liikmesriikides.  Seega tuleb otsida teistmoodi lahendusi.

Mõistame, et “esimese põlvkonna kriisimeetmeid” tehti kiirustades ning seetõttu vead olid möödapääsmatud. Tänaseks on nii riigil kui ettevõtlusorganisatsioonidel kogunenud nii kogemust, kui tagasisidet ettevõtjatelt meetmete kitsaskohtade osas.

Leiame, et täna on aeg riigi esindajatel koos ettevõtjate esindusorganisatsioonidega maha istuda ja kerkinud probleeme analüüsida ning arendada koostöös paremini sihitud ja enimkannatanud sektorite kõigile ettevõtjatele kättesaadavad abimeetmed. Senine ettevõtjate kaasamine meetmete kavandamisse on jätnud kõvasti soovida. Selle parandamine on hädavajalik ja teenib Eesti majanduse kiirema kriisist taastumise huve, koormamata seejuures riigieelarvet ühegi euroga –  meie tegevus põhineb vabatahtlikul tööl.

Loodame, et näete EVEA kaasamisel suurt lisaväärtust, sest EVEA on Eestis ainus sektori-ülene ettevõtjate organisatsioon, kes esindab eranditult mikro – , väikseid ja keskmisi ettevõtjaid – ehk just neid, kellele on suunatud Teie plaanitavad täiendavad kriisimeetmed. Kinnitame, et EVEA hiljuti uuenenud volikogus on koos suur teadmiste ja kogemuste potentsiaal ja  kompetents paljudelt tegevusaladelt, mida meelsasti anname Teie käsutusse.

Jääme ootama Teie kiiret tagasisidet ja informatsiooni.

 

Lugupidamisega ja koostöösoovidega,

 

/allkirjastatud digitaalselt/

19.juuni 2020. a

Heiki Rits

EVEA president

evea@evea.ee

 

 

 

Kommentaarid