Skip to main content
11 november, 2020

EVEA seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

11 november, 2020
Sotsiaalministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@sm.ee Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister Tanel.Kiik@sm.ee Pr Ulla Saar Ulla.Saar@sm.ee Pr Monika Koks Monika.Koks@sm.ee Meie: 09.11.2020 EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu 5215 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro- ja väikeste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie ettepanekud nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna mured. Meie ettepanekud lähtuvad mitte ainult väikeste ja keskmiste ettevõtjate (VKE) vaatest, vaid peavad silmas majandus- ja õigusloome uuenduste üldist eesmärki – inimese väärtustamine, teadus- ja arendustegevuse, jätkusuutlikkus, halduskoormuse vähendamine. VKE-de kaasamine on võtmetähtsusega põhjusel, et Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, s.h. 94% – mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja sisemajanduse kogutoodangust tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. EVEA on Eesti ainus ettevõtjate sektoriülene organisatsioon, kes juba 31 aastat esindab ainult mikro-, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid kõigis tegevusvaldkondades (kokku 99.86% ettevõtlusmaastikust). EVEA liikmeteks on otse või läbi kollektiivliikmete ettevõtted üle Eesti (sh ka hõredalt asustatud või muul põhjusel töötajate nappuse all kannatavatest piirkondadest). Oleme seisukohal, et Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ei ole esitatud kujul vastuvõetav ning on majandusele tervikuna kahjulik, kahjustades ausat konkurentsi ning riivates oluliselt väikeste ja keskmiste ettevõtete põhiseaduslikke õigusi (PS §29, § 31 oluline riive), jättes nad teadlikult kõrvale võimalusest mõjutada töötingimusi ning muutes nad seeläbi konkurentsivõimetuteks võrrelduna suurte, sageli rahvusvaheliste ettevõtetega. Selline õigusloome ei saa olla aktsepteeritav ning esitatud kujul eelnõu menetlusega jätkamine sunnib EVEA-t väikeettevõtjate huvide kaitseks pöörduma õiguskantsleri ja tulevikus vajadusel ka kohtu poole. A. Seaduseelnõu põhipunktid ja EVEA seisukohad: 1. Eelnõu seletuskirjas on eelnõu peamise eesmärgina märgitud kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsiooni vastavusse viimine põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samal ajal ka sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekus. Selgitame, et eelnõus esitatud kujul jääb püstitatud eesmärk täitmata kuna eelnõus pakutud viisil ei ole kollektiivlepingu laiendamine viidud vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega – väikestele ja keskmistele ettevõtjatele ei nähta eelnõuga võimalust otse või läbi oma esindusorganisatsioonide kaasa rääkida ja mõjutada nende ettevõtte käekäiku ja majandustegevust vahetult mõjutava kollektiivlepingu tingimusi. Vastupidi – eelnõuga on esindusorganisatsioonide kaasamist põhjendamatult ja põhiseadusvastaselt kitsendatud ainult ühe, reaalselt vähemat osa (suuri ettevõtteid) esindava organisatsioonini – Eesti Tööandjate Keskliiduni. Eelnõus pakutud viisil on kaasamine (informeerimis- ja konsulteerimiskohustus) ainult näiline ning mikro- ja väikeettevõtetel aga ka enamikel keskmistel ettevõtetel puudub võimekus vahetult sekkuda eelnõus pakutud lühikese aja jooksul. Samas ei nähta eelnõuga ette mikro- ja väikeettevõtjate esindusorganisatsioonide (näiteks EVEA) otserolli sedavõrd oluliste tingimuste kokkuleppimises osalemisel. 2. Eelnõu seletuskirjas selgitate, et kehtiva regulatsiooni peamiseks probleemiks on laiendamise eeltingimuste ja kohaldamiskriteeriumite puudumine, millest tulenevalt on võimalik väikesel grupil kokku leppida kohustuste laiendamises kogu sektorile. Sellega kaasneb ettevõtlusvabaduse ebaproportsionaalne piirang ettevõtlusvabadusele. Samas jätkate koostatud eelnõuga täpselt sama probleemi laiendamist ning põlistamist, plaanides sektoriüleste ja kogu valdkonda puudutavate töötasu, töö- ja puhkeaja tingimuste kokkuleppimise õiguse töötajate esindusorganisatsioonidele ja vaid ühele tööandjate esindusorganisatsioonile – Eesti Tööandjate Keskliidule. EVEA selgitab, et ei ole aktsepteeritav anda vaid töötajate esindusorganisatsioonidele ja Eesti Tööandjate Keskliidule (kes esindab vähemat osa Eesti ettevõtjaid ning kellel on liikmeid üle kahe korra vähem kui EVEA-l) eelnõus kavandatud laialdasi volitusi, sõlmida tööandjate nimel kokkuleppeid ja võtta siduvaid kohustusi ettevõtetele, kes ei ole Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed ning kelle huve ta ei esinda ega arvesta. On lubamatu, et ettevõtlusvabaduse sedavõrd oluline riive loetakse põhjendatuks ja õigustatuks juhul, kui tingimusi kokku leppiva tööandjate ühingu või tööandjate liidu liikmed on tööandjaks vähemalt 20% vastava tegevusala töötajatele, kellele kohaldatakse kollektiivlepingu laiendatud tingimust. Eesti majanduse selgroog on mikro- ja väikeettevõtted, kuid on üldteada, et juba täna on neil väga keeruline konkureerida suurte, kodumaiste või rahvusvaheliste ettevõtetega riigihangetel ja mujal. Seetõttu ei ole aktsepteeritav eelnõus pakutu, et vaid 20% sektori töötajatest on piisav, et laiendada mikro- ja väikeste ettevõtete jaoks sageli üle jõu käivaid kohustusi kogu sektorile. Täna, COVID-19 kriisi taustal on see hetk, kus peaksime mõtlema – Eesti kui mikro- ja väikeettevõtete ülekaaluka enamusega riik – kas jätkame riigi ja suurte ettevõtete teerulli üle väikeste, lükates jõhkralt kõrvale väikeste huvid ning põhiseaduslikud õigused ja asendades need põhiseadusvastaselt vaid näilise kaasamisega? B. Kokkuvõte EVEA ei toeta Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu pakutud kujul. Oleme seisukohal, et enne edasist menetlemist vajab teema põhjalikku analüüsi ja väikeettevõtjate esindajate kaasamist protsessi. EVEA nõuab enda kaasamist sotsiaalpartnerina kuna meie organisatsiooni suurus, sektoriülesus ja esindatava sihtgrupi ülekaalukas enamus on sellise nõudmise esitamiseks enam kui piisavalt esinduslikud. Oleme valmis konstruktiivselt esitama oma ettepanekud ning arutama pakutud lahendusi. /allkirjastatud digitaalselt/ Ille Nakurt-Murumaa EVEA asepresident Tel. +372 57809806 e-post: ille@evea.ee