Skip to main content
16 september, 2021

EVEA seisukohad Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule

16 september, 2021
Kellele: Justiitsministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@just.ee Pr Maris Lauri Justiitsminister Maris.lauri@just.ee Pr Eneli Kivi eneli.kivi@just.ee Pr Mari Koik mari.koik@just.ee Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                                                                                                      Meie: 14.09.2021 EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu 6245 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades konkurentsitult suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.  EVEA on seisukohal, et kommenteeritava eelnõu vastuvõtmine esitatud kujul halvendab oluliselt ettevõtluskeskkonda ning halvendab veelgi isikute, sealhulgas ettevõtete (eriti mikro- ja väikeettevõtete) võimalusi oma rikutud õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Juba täna on kohtusse pöördumine äärmiselt keeruline ja kulukas ning õigusteadmisteta isikule sageli ka kättesaamatu – kuna kohtusse pöördumisega kaasnevad lisaks riigilõivu tasumise kohustusele muud kulud (nt. tsiviilkohtumenetluses ning suurel määral ka haldusmenetluses ei ole võimalik ilma lepingulise esindajata efektiivselt menetluses osaleda). Riik on kommenteeritava eelnõu ajastanud äärmiselt ebaõnnestunult – just täna on väga paljud väikeettevõtjad olukorras, kus toetustele ja kriisiabimeetmetele ligipääs on kohati ebaõiglaselt kitsendatud või kus ettevõtjad on ebapiisava haldussuutlikuse tõttu tahtmatult muutunud seaduserikkujateks. Samuti on valitsuse üldkorraldusega kehtestatud koroonapiirangud sageli ebaproportsionaalsed ja halvasti kaalutletud. Õiguskantsler on korduvalt rõhutanud, et arvestades riigi tänast küsitavat õiguspraktikat – seada koroonapiiranguid valitsuse üldkorraldusega (mida ei saa põhiseaduslikkuse järelevalve korras vaidlustada õiguskantsler), on oluline, et igal isikul, kes tunneb, et tema õigusi on rikutud, on tagatud õigus pöörduda oma rikutud õiguste kaitseks kohtu poole. Ajastada sellele ajale kohtusse pöördumise eelduseks olevate riigilõivude tõstmine, on enam kui küüniline ja seetõttu täiesti lubamatu. Riigilõivude (ka kulupõhine) tõstmine tuleks avaliku arutelu käigus põhjalikult läbi kaaluda, mitte teha seda poolsalaja, andes puudutatud isikutele kommenteerimiseks aega vaid 2 nädalat. Selline praktika ei ole kooskõlas ka „Kaasamise hea tavaga“ – https://riigikantselei.ee/kaasamise-hea-tava . Nimelt kaasamise hea tava punkti 6 kohaselt ​ võimaldatakse kaasatavatele piisavalt aega tagasiside andmiseks. Avalik konsulteerimine kestab neli nädalat. Põhjendatud juhtudel võib konsulteerimise kestust lühendada. Konsulteerimise kestust pikendatakse väga mahuka otsuse eelnõu puhul või muudel põhjendatud juhtudel. Käesolevas eelnõu seletuskirjas ei ole välja toodud ühtki põhjendust selle aja lühendamiseks 50% võrra. Kahjuks aga ei ole näiteks EVEA-l aga seetõttu võimalik teemat oma liikmetega arutada. ​EVEA mõistab, et kohtute töökoormus on suur ning seda tuleb mõistlikult vähendada. Küll aga ei saa kohtuametnike hinnangud menetluse perspektiivikuse osas olla piisavaks argumendiks, et lükata kõrvale kaasamise hea tava ning järsult ja äärmiselt ebasobival ajal takistada vähemkindlustatud isikute ja hättasattunud ettevõtjate ligipääsu õigusemõistmisele. Väide, et kohtuskäimine on inflatsiooni ja elatustaseme tõusu tõttu teiste teenustega võrreldes odavnenud, on äärmiselt küüniline „esimese Eesti vaade“ kuna pikaleveninud koroonakriis on väga paljude isikute (nii füüsilised kui juriidilised isikud) majanduslikku olukorda oluliselt halvendanud. Mõistetav on ka eelnõu algatajate soov vähendada kohtu registriosakonna koormust kuid ettevõtjatena peame vajalikuks juhtida teie tähelepanu, et avalduste kontrollimine ongi registriosakonna töö. Puuduste kõrvaldamine kulgeks aga sageli oluliselt kiiremini ja väiksema töökoormusega nii kohtu kui ettevõtja jaoks, kui registriosakonna ametnike poolt antav tagasiside oleks selge, täpne ja arusaadav ka õigusteadmisteta isikutele. Pelk menetlusökonoomia ei saa olla argumendiks, et , ohustada isikute ettevõtlusvabadust ning põhiõigust pöörduda kohtusse.   /allkirjastatud digitaalselt/   Ille Nakurt-Murumaa EVEA asepresident Tel. +372 57809806 e-post: ille@evea.ee