Lisaeelarve võimaldagu paindlikkust muuta kiiruga väljahõigatud meetmete rahastamist

Kriisimeetmete väljatöötamine toimub uskumatu kiirusega ja paljud otsused tehakse olukorras, kus kõik detailid ei ole lõpuni läbimõeldud. Sellega seoses EVEA on esitanud palve Riigikogule jätta lisaeelarve majanduspaketti maksimaalselt paindlikkust, et hetkel väljakuulutatud meetmed ja nendele ettenähtud summad ei oleks “kivisse raiutud” ning et vajadusel oleks võimalik näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil (MKMil) ettenähtud eelarve raames teha meetmete vahel ümbertõstmised.

„Rõhutame, et ülimalt oluline oleks võimalus liigutada MKM’i kriisimeetmete summad erinevate rakendusasutuste ja meetmete vahel, näiteks Kredexi mahu arvelt luua uut või täiendada olemasolevat EAS’i meedet. Me ei saa rääkida vaid turismisektori päästmisest. Vaja on säilitada ka kõik turismi toetavad teenused, mis loovad reisimotivatsiooni Eestisse – näiteks heaolu-, ilu-, tervise-, puhastuseteenused, käsitöö-, suveniiri-, kunsti- ja teised väikepoed turismipiirkondades. Peab ka märkima, et juba plaanitud otsetoetuste summad on kordades ebapiisavad (25 mln € turismile ja 10 mln € erinevatele mikro- ja väikeettevõtetele) ning suur osa selle kahe meetme praegusest sihtgrupist jääb toetusest ilma. Teisisõnu, soovime, et majanduse kriisimeetmete puhul rakendatakse Eesti siseselt vähemalt sama pandlikkust, nagu Euroopa Liit struktuurifondide ümbertõstmisega  on lubanud,“ kommenteeris EVEA president Heiki Rits.

EVEA leiab, et hetkel pakutud kriisimeetmed on lünklikud ja on vaja tekitada lisainstrumente nii neile, kes tööturumeetmetest abi ei saa, kui ka teistele enim kannatanud sektoritele. Vastavad ettepanekud olid esitatud nii Valitsuse kriisikomisjonile kui Riigikogule. „Ainult laenudega ei ole võimalik päästa olulise osa kõige väiksemaid, kelle tegevus on täielikult seiskunud ning kelle tulud ja marginaal ei võimalda teenindada täiendavaid laene eriolukorrale järgnevatel kuudel. See ei tähenda, et nad on jätkusuutmatud ja peavadki kaduma! Need on korralikud maksumaksjad, kellel koroonakriisi tulemusena läks „hapnik kinni“. Riik peab  olema huvitatud nende ellujäämisest ning maksude maksmine võiks kahtlemata olla üheks toetuse saamise kriteeriumiks. Me ei räägi ära leierdatud Milton Friedmani „helikopterist raha külvamisest“, kuigi ka seda täna praktiseerib mikroettevõtete toetuseks enamus EL liikmesriike, vaid konkreetsetele enimkannatanud sektoritele sihitud lühiajalisest ja väiksemahulisest abist,“ toonitas EVEA asepresident Marina Kaas.

Samuti on EVEA hinnangul väga oluline tekitada võimalus lisavahendite kiireks kaasamiseks laenude ja garantiide otstarbeks Kredexile ja MES-ile uutest, aprillis väljakuulutatud  EL kriisipakettidest. Kui on igal juhul vajalik nende riigieelarves kajastamine ja lisaeelarve vastuvõtmise protsess, siis ka seda võimalust tuleks ette näha juba täna, sest võib eeldada, et kriisilaenude ja -käenduste 5 miljoni euro ülempiiri plaanitud kaotamisel panevad suuremad ettevõtted kogu laenuressursi kiiresti kinni ning väiksematele ei jätku.  Lisaressursi on kindlasti vaja kaasata ka juba EVEA ettepanekul arendatavasse KredExi mikrokrediidi meetmesse. Kui see temaatika ei jõua esimesse lisaeelarvesse, siis kutsume otsustajaid juba täna alustama 2. lisaeelarve kavandamist.

EVEA siiralt loodab, et Riigikogu liikmed suudavad ületada erakondlikke eriarvamusi ning toetavad nii opositsiooni kui koalitsiooni ettepanekuid, mis võimaldavad parandada kriisiabi kättesaadavust ja otseselt määravad tuhandete väikeettevõtete saatust. Selleks on veel võimalus lisaeelarve teise ja kolmanda lugemise vahel!

Kommentaarid
top

 

Условия кампании 

 1. ПОТРЕБИТЕЛИ:
 • При использовании услуги со скидкой необходимо предъявить действующую справку о вакцинации, выданную в период с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, или удостоверение работника здравоохранения. Медицинские работники также должны иметь действующую справку о вакцинации или перенесении COVID-19, независимо от даты выдачи, если это необходимо для посещения конкретного учреждения.
 • Организации, участвующие в кампании, самостоятельно разрабатывают свои скидки, и EVEA не несет ответственности за содержание предложений.
 • Kампания проходит с 15.11.2021 по 31.01.2022.
 • Организации-участники имеют право делать исключения в предоставлении скидок в определенные дни.
 • Вакцинация является добровольной, и поставщик медицинских услуг несет ответственность за информирование человека о рисках и побочных эффектах вакцины как лекарства.

 2. ПРЕДПРИЯТИЯ и Организации:

 • Чтобы присоединиться к участникам кампании, отправьте запрос на адрес: kampaania@evea.ee, указав название фирмы и торговую марку, под которой вы работаете, местоположение, адрес веб-сайта, краткое описание продукта / услуги и скидки, которые вы предлагаете, контактное лицо, адрес электронной почты и номер телефона. Пожалуйста, также пришлите свой логотип (в формате JPG или PNG).
 • Если скидка не действует постоянно, исключенные периоды должны быть указаны в предложении.
 • EVEA имеет право редактировать и сокращать текст предложения, сохраняя при этом максимально его содержание и стиль.
 • Предложения будут добавлены на страницу кампании в порядке поступления в течение 48 часов.
 • Участник кампании несет ответственность за то, чтобы его сотрудники были осведомлены об условиях кампании и проверяли право клиента на скидку.
 • Скачайте и используйте баннер кампании в своих онлайн-каналах, он должен быть направлен на страницу кампании: https://evea.ee/kampaania-2021/

 


 

Kampaania tingimused

 1. TARBIJALE:
 • Soodustusega teenuse tarbimisel tuleb esitada kehtiv immuniseerimise tõend, mis on väljastatud perioodil 15. november 2021 – 31. jaanuar 2022, või tervishoiutöötaja ametitõend. Ka tervishoiutöötajatel peab olema kehtiv immuniseerimise või läbipõdemise tõend, sõltumata väljaandmise kuupäevast, kui see on nõutav konkreetse ettevõtte külastamiseks.
 • Kampaanias osalevad ettevõtted kujundavad oma pakkumisi iseseisvalt ning EVEA ei vastuta pakkumiste sisu eest.
 • Kampaania kestab 15.11.2021 - 31. 01.2022. Osalevatel ettevõtetel on õigus teha erisusi soodustuste pakkumisel teatud päevadel.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik ja tervishoiuteenuse pakkuja kohustus on teavitada inimest vaktsiini kui ravimi ohtudest ja kõrvaltoimetest.
 1. ETTEVÕTJALE:
 • Liitumiseks kampaania pakkujatega saada soov aadressile kampaania@evea.ee märgusõnaga “Kampaania”, näidates ettevõtte ja kaubamärgi nime, mille all tegutsed, asukoht, veebilehe aadress, kokkuvõtlikult oma pakutav toode/teenus ja soodustus, kontaktisiku nimi, e-post ja telefon. Saada palun ka oma logo (logo peab olema JPG või PNG formaadis). 
 • Soodustuseks välistatud päevade või perioodide puhul peavad need olema pakkumises välja toodud.
 • EVEA-l on õigus pakkumise teksti toimetada ja lühendada, säilitades maksimaalselt selle sisu ja stiili.
 • Pakkumised lisatakse kampaanialehele saabumise järjekorras 48 tunni jooksul.
 • Soodustuse pakkuja vastutab selle eest, et tema personal on teadlik kampaania tingimustest ning kontrollib kliendi õigust soodustusele.
 • Lae alla ja kasuta oma veebikanalites kampaania bännerit, mis peab olema suunatud kampaanialehele: https://evea.ee/kampaania-2021/