Skip to main content
13 november, 2020

Pressiteade. EVEA: kollektiivlepingu seaduse eelnõu riivab oluliselt väikeste ja keskmiste ettevõtete põhiseaduslikke õigusi

13 november, 2020
EVEA ütleb sotsiaalministeeriumile saadetud vastuses, et kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu riivab oluliselt väikeste ja keskmiste ettevõtete põhiseaduslikke õigusi. Eelnõu esitatud kujul vastuvõtmine kahjustab ausat konkurentsi, jättes väikesed ja keskmised ettevõtted teadlikult kõrvale võimalusest mõjutada töötingimusi ning muutes nad seeläbi konkurentsivõimetuteks suurte, sageli rahvusvaheliste ettevõtetega võrreldes. Selline õigusloome ei saa olla aktsepteeritav ning esitatud kujul eelnõu menetlusega jätkamine sunnib EVEA-t väikeettevõtjate huvide kaitseks pöörduma õiguskantsleri ja tulevikus vajadusel ka kohtu poole. Väikestele ja keskmistele ettevõtjatele ei nähta nimetatud eelnõuga võimalust otse või läbi oma esindusorganisatsioonide kaasa rääkida ja mõjutada nende ettevõtte käekäiku ja majandustegevust vahetult mõjutava kollektiivlepingu tingimusi. Vastupidi, eelnõuga on esindusorganisatsioonide kaasamist põhjendamatult ja põhiseadusvastaselt kitsendatud ainult ühe, reaalselt vähemat osa –  peamiselt suuremaid ettevõtteid esindava organisatsioonini. „Ei ole aktsepteeritav anda vaid töötajate esindusorganisatsioonidele, kes ei esinda piisavalt suurt töötajaskonda, et tervete sektorite eest kokkuleppeid teha,  ja Eesti Tööandjate Keskliidule, kes esindab valdavalt suuri ettevõtjaid, eelnõus kavandatud laialdasi volitusi, sõlmida tööandjate nimel kokkuleppeid ja võtta siduvaid kohustusi ettevõtetele, kes ei ole nende organisatsioonide liikmed ning kelle huve nad ei esinda,“ märgib EVEA asepresident Ille Nakurt-Murumaa. EVEA toonitab, et Eesti majanduse selgroog on mikro- ja väikeettevõtted, kuid on üldteada, et juba täna on neil väga keeruline konkureerida suurte kodumaiste või rahvusvaheliste ettevõtetega riigihangetel, aga ka mujal. Seetõttu ei ole aktsepteeritav eelnõus pakutu, et vaid 20% sektori töötajatest on piisav, et laiendada mikro- ja väikeste ettevõtete jaoks sageli üle jõu käivaid kohustusi kogu sektorile. „On lubamatu, et ettevõtlusvabaduse sedavõrd oluline riive loetakse põhjendatuks ja õigustatuks juhul, kui tingimusi kokku leppiva tööandjate ühingu või tööandjate liidu liikmed on tööandjaks vaid 20% vastava tegevusala töötajatele, kellele kohaldatakse kollektiivlepingu laiendatud tingimust,“ lisas Nakurt-Murumaa. COVID-19 kriisi taustal peaks Eesti kui mikro- ja väikeettevõtete ülekaaluka enamusega riik mõtlema, kas lubame jätkata riigil ja suurtel ettevõtetel väikestest teerulliga ülesõitmist, lükates jõhkralt kõrvale väikeste huvid ning põhiseaduslikud õigused ja asendades need põhiseadusvastaselt vaid näilise kaasamisega.  EVEA nõuab enda kaasamist sotsiaalpartnerina, kuna meie organisatsiooni suurus, sektoriülesus ja esindatava sihtgrupi ülekaalukas enamus on sellise nõudmise esitamiseks enam kui piisavalt esinduslikud. Oleme valmis konstruktiivselt esitama oma ettepanekud ning arutama pakutud lahendusi. TAUST EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu rohkem kui 5200 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis. Olles aga ainus puhtalt mikro- ja väikeste ettevõtete esindusorganisatsioon, on meie ettepanekud nii regionaalselt kui valdkondlikult laiapõhjalised ning käsitlevad väikeettevõtete vaadet oluliselt laiemalt, kui ainult meie liikmeskonna mured. Eesti ettevõtetest üle 99% on väikesed ja keskmised ettevõtted, sh 94% mikroettevõtted. Enamik (üle 75%) Eesti töökohti, investeeringuid, maksulaekumisi ja sisemajanduse kogutoodangust tuleb just väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt. Pöördumist sotsiaalministrile loe palun SIIN. Kontakt: Ille Nakurt-Murumaa EVEA asepresident Tel. +372 57809806 e-post: ille@evea.ee