Skip to main content
03 märts, 2022

EVEA: Annetused sõja- ja kriisiohvrite abistamiseks tuleb teha maksuvabaks kõigile

03 märts, 2022

EVEA pöördus Riigikogu ja valitsuse poole ettepanekutega vabastada täies ulatuses tulumaksust Ukraina ja teiste kriisipiirkondade toetuseks tehtavad annetused.

EVEA president Heiki Rits kiidab seadusandjate operatiivsust: „Meil on hea meel, et vastuseks 1. märtsil saadetud pöördumisele tuli juba 3. märtsil kutse osalema antud teema arutelus Riigikogu rahanduskomisjonis, mis toimub juba 7. märtsil.“ Teema on tõesti kiireloomuline ning EVEA juht toonitab, et EVEA ettepanekud tulumaksuseaduse muutmiseks loovad põhimõttelise võimaluse operatiivselt reageerida ja soodustada ettevõtjate ja eraisikute annetusi mitte üksnes Ukraina sõjaga seoses, vaid ka võimalikke teiste kriisipiirkondade tekkides.

Toome allpool EVEA pöördumise terviktekst:

Seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu soovib kogu Eesti ühiskond aidata Ukrainat võitluses oma riigi ja rahva püsimajäämise eest.

Oleme seisukohal, et riik ei peaks piirama annetuste tegemist ega saama sellest kasu.

Seetõttu teeb Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) ettepaneku, muuta tulumaksuseadust järgmiselt:

  1. Anda Vabariigi Valitsusele volitused sõjalise või muu ulatusliku kriisi tekkides mistahes riigis, kehtestada valitsuse määrusega konkreetseks ajaks ja konkreetses kriisipiirkonnas erisusi Eesti juriidiliste ja füüsiliste isikute annetuste maksustamise kohta tulumaksuga selliselt, et annetused oleksid tulumaksuvabad sõltumata summast. Tulumaksuseadusega antav üldine volitusnorm võimaldaks vajalikke tähtajalisi maksuerisusi kehtestada valitsuse määrusega ning ei vajaks igakordset aeganõudvat seaduse muutmise protsessi.

Täna puudutab see konkreetselt Ukraina heaks tehtavaid annetusi, kuid sarnane sõjaline oht ei ole kahjuks lähiajal välistatud ka teistes riikides – nii rahalist, sõjalist kui ka humanitaarabi võib kiiresti vajada ükskõik, milline riik.

  1. Samaaegselt tulumaksuseaduse muutmisega palume loodava volitusnormi alusel valitsuse määrusega vabastada ajutiselt (kuid kindlasti sõjategevuse, aga ka peamiste taastamistööde lõppemiseni) täies ulatuses tulumaksust kõik Eesti ettevõtjate annetused Eesti ja Ukraina riiklikele organisatsioonidele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mis tegutsevad Ukraina abistamise eesmärgil.

Rõhutame, et oluline on vabastada tulumaksust annetused mitte üksnes Eestis registreeritud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingutele, vaid ka annetused Ukrainas registreeritud juriidilistele isikutele, eeskätt – Ukraina riiklikele fondidele, mille tegevus on seotud Ukraina kaitseväe rahastamisega, sõjas kannatanutele meditsiinilise abi osutamisega ja esmatähtsate avalike teenuste taastamisega.

  1. Sama määrusega lubada Eestis residentidest füüsilistel isikutel arvestada annetused eelnimetatud asutustele ja ühingutele terves ulatuses maha oma maksustatavat tulust.

  1. Teha järelevalve ja läbipaistvuse tagamiseks vastavad muudatused tulumaksudeklaratsioonides.

Need on põhimõtted, mida väike- ja keskmised ettevõtjad peavad äärmiselt oluliseks, et saaksime anda oma maksimaalse panuse.

Ettevõtjate nimel palume need muudatused ette valmistada ja menetleda kiiresti.

Õigusnormide sõnastamise ja viimistlemise jätame aja säästmiseks Riigikantselei, Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi või Riigikogu juristidele.

Jääme ootama tagasisidet ja oleme teie käsutuses täiendavate selgituste ja põhjenduste andmiseks.

Lugupidamisega

Heiki Rits, EVEA president

heiki@evea.ee

Lisainfo: Marina Kaas, EVEA asepresident, 50 21 484, marina@evea.ee; evea@evea.ee