Anname Sulle eelinfo saabuvate seaduste muudatuste kohta, millest osa jääb kehtima ka pärast koroonakriisi. Ülevaate kobareelnõu 170 SE muudatustest annab EVEA volikogu liige ja jurist-töökeskkonna konsultant Ille Nakurt-Murumaa.

Praeguse versiooni kohaselt jäävad kehtima ka pärast eriolukorra lõppu (ehk plaani kohaselt peaksid need muudatused olema kestva iseloomuga) järgmised seadused: Kriminaalmenetluse seadustiku muudatused; Meresõiduohutuse seaduse muudatused; 19. Perehüvitiste seaduse muudatused; Tagatisfondi seaduse muudatused; Vangistusseaduse muudatused; Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muudatused; Välismaalaste seaduse muudatused; Väärteomenetluse seadustiku muudatused.

SEADUSTE MUUDATUSED, MIS ON KAVAS:

 1. Abipolitseiniku seaduse muutmine – abipolitseiniku tervisekontrolli nõuete leevendamine. Abipolitseiniku pädevuse laiendamine eriolukorra ajaks.
 2. Autoveoseaduse  muutmine – autojuhi kutsealase täiendkoolituse ja ADR-koolituse erisused – kui tähtaeg saabub 2020. aasta 1. märts kuni 2020. aasta 1. november, võib Maanteeamet pikendada kutsepädevust või  ADR-i koolitustunnistuse kehtivust  kuni 2020. aasta 30. november. SEE ON OLULINE VEDAJATE, TRANSPORDIETTEVÕTETE JAOKS.
 3. Elektroonilise side seaduse muutmine – eriolukorra juht võib kohustada sideettevõtet kliendile või rändlusteenuse kasutajale eriolukorda puudutavaid teateid edastama.
 4. Erakorralise seisukorra seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmine – kaitseliitlase, kaitseväelase, ametniku, ametiasutuse töötaja kaasamine eriolukorra ajal ning tema teenistus- või töökohustuste muutus sellega seoses.
 5. Kaitseliidu seaduse muutmine – kaitseliitlase relvaloa kehtivuse tähtaja pikendamine, tervisekontrolli tähtaja pikendamine
 6. Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine – liikumisvabaduse piirangud, tegevväelase tööaja arvestus eriolukorrast tingitud liikumispiirangute ajal.
 7. Kemikaaliseaduse muutmine – ohutusnõuniku eksami sooritamise ja tunnistuse andmise erisused –  ajavahemikul 2020. aasta 1. märts kuni 2020. aasta 1. november, võib käesoleva seaduse § 13 lõikes 5 nimetatud asjaomane asutus anda uue tunnistuse kehtivusega kuni 2020. aasta 30. november.
 8. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmine
 9. Korrakaitseseaduse muutmine – kaitseväelasele ja kaitseliitlasele õigus rakendada eriolukorra ajal korrakaitseseaduses sätestatud erimeetmeid (teavitamine, ettekirjutuse tegemine, haldussunni kohaldamine, dokumentide nõudmine, küsitlemine, isikusamasuse tuvastamine, joobeseisundi tuvastamine, joobeseisundis isiku kainenema toimetamine);
 10. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine – kaugülekuulamine, kirjaliku ütluse andmine (NB! Need muudatused ei ole eelnõus piiratud eriolukorra kehtivusega vaid peaksid jääma püsivalt!)
 11. Liiklusseaduse muutmine – esmase juhiloa, tervisetõendi kehtivuse pikendamine eriolukorra ajal
 12. Looduskaitseseaduse muutmine – loodusobjekti kaitse alla võtmise või sellest keeldumise otsuse; kaitsekohustuse teatise; kodumaiste liikide asustamise, loodusest eemaldamise ja tehiskeskkonnas hoidmise teatise kättetoimetamise võimalus lihtkirjaga eriolukorra ajal;
 13. Lõhkematerjali seaduse muutmine – lõhkaja, lõhkemeistri ja pürotehniku tervisekontrolli läbimise erand eriolukorra ajal
 14. Maakatastriseaduse muutmine – Enne 2018. aasta 1. juulit välja antud maakorraldustööde tegevuslitsentsid kehtivad litsentsi kehtivusaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui 180 päeva Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra lõppemisest arvates.
 15. Meresõiduohutuse seaduse muutmine – Väikelaeva juhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded, tunnistuste vormid ja nende väljastamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
 16. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmine – NETSi alusel nõutava nakkushaiguste ennetamise tervisetõendi kehtivustähtaja pikendamine ja esitamiskohustuse tähtaja pikendamine eriolukorra ajaks. Terviseameti ülesannete täiendamine.
 17. Ohvriabi seaduse muutmine – ohvriabiteenuste osutamine eriolukorra ajal
 18. Pankrotiseaduse muutmine – pankrotiavalduse esitamise kohustuse tähtaja ja PankrS §-des 110–114 sätestatud tähtaegade (erinevad tagasivõitmisega seotud tähtajad)  kulgemise peatumine eriolukorra ajal
 19. Perehüvitiste seaduse muutmine – vanemahüvitise ja sünnitushüvitise väljamaksmise korra muutmine
 20. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine – Eriolukorrast tingitud erisused õpilase hindamises põhikoolis ja gümnaasiumis; Eriolukorrast tingitud erisused põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel aastatel 2020 ja 2021, s.h. 2019/2020. õppeaasta lõpetamise tingimused, sealhulgas sooritatavad eksamid kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega
 21. Raudteeseaduse muutmine – tervisekontroll ja kutsetunnistuse uuendamine eriolukorra ajal
 22. Ravimiseaduse muutmine – Ravimiameti pädevus ravimite kättesaadavuse piiramiseks eriolukorra, hädaolukorra ajal
 23. Relvaseaduse muutmine – relvade kollektsioneerimise loa kehtivuse pikendamine eriolukorra ajal;
 24. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmine – julgeolekukontrolli teostamise erisused eriolukorrast, erakorralisest seisukorrast, kõrgendatud kaitsevalmidusest või sõjaseisukorrast tingituna;
 25. Tagatisfondi seaduse muutmine – Tagatisfondi nõukogu koosoleku läbiviimise võimalus reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmetel eemal viibides koosolekul osaleda, koosoleku juhataja määratud ajal sõna võtta ja koosolekul nõukogu otsuseid vastu võtta.
 26. Taimekaitseseaduse muutmine – taimekaitsetunnistuse kehtivus, taimekaitseseadme kontroll eriolukorra ajal
 27. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine – Töötukassa võib (aga ei pea!) loobuda tööturuteenuste osutamiseks tööturuteenustele ja §-s 25 sätestatud tööturutoetusele õigusliku aluseta kulunud summade tagasinõudmisest kui isik on sattunud raskustesse eriolukorrast, erakorralisest seisukorrast või sõjaseisukorrast tulenevalt.
 28. Vangistusseaduse muutmine – vangla üldist julgeolekut või vangistuse täideviimist vahetult ohustavate sündmuste lahendamise erisused ja vanglateenistuse pädevus selles
 29. Veeseaduse muutmine – Keskkonnaamet võib eriolukorraga seoses ajutiselt leevendada vee erikasutust reguleeriva keskkonnaloa või kompleksloa nõudeid ilma keskkonnaseadustiku üldosa seaduses, veeseaduses ja tööstusheite seaduses sätestatud loa muutmise menetluse nõudeid järgimata, kui loa nõuete täitmine ja menetluse nõuete järgimine pole eriolukorraga seoses tekkinud objektiivse takistuse tõttu võimalik
 30. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmine – kinnipidamistaotluste läbivaatamine – NB! Siin on mitmed spetsialistid ja õiguskantsler näinud suuri probleeme kuid see ei ole ettevõtlusega seotud.
 31. Välismaalaste seaduse muutmine – Välismaalase Eestis viibimise aeg lõpetatakse ennetähtaegselt ja PPA-l tekib alus viisa tühistamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks kui selle välismaalase Eestis viibimise peamine eesmärk on töötamine ja tema tööleping või muu leping või tegevus, mille puhul võib eeldada tulu või muu varalise hüve saamist, lõpeb või on lõppenud. Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreering kui tööandja registreerib välismaalase töötamise lõpetamise töötamise registris. Lisaks tehakse muudatused sellise otsuse ja lahkumisettekirjutuse teatavaks tegemise korras ning piiratakse kaebeõigust (välistatakse vaidemenetlus).
 32. Väärteomenetluse seadustiku muutmine – väärteoasja kohtuliku arutamise võimalus tehniliste sidevahendite abil.
Kommentaarid