Vastusena Rahandusministeeriumi pöördumisele esitab EVEA oma põhimõttelise seisukoha maksuvaba tulu ja selle tõstmise küsimuses.

Eestis kehtib üksikisiku proportsionaalne tulumaks, aga seadusesse on jõudnud progressiivse tulumaksu elemendid, mis kahjustavad seaduse lihtsust ja läbipaistvust. Maksuvaba tulu võiks olla universaalne summa, mida kohaldatakse kõigile ühetaoliselt. Nii oli see ka varasemas tulumaksuseaduse redaktsioonis. 2016. aastal jõustus tulumaksuseaduses säte, mille kohaselt tõsteti universaalset maksuvaba tulu nelja aasta jooksul iga-aastase tõusuga 2040-lt eurolt 2460 euroni 2019 aastal. Vahepeal aga muudeti seadust ja 2018 aastal ette nähtud 2280 euro asemel tõsteti maksuvaba tulu kohe 6000 euroni. Tingimuseks aga kehtestati, et aastane tulu ei tohi ületa 14400 eurot. Ehk ühetaoline maksuseadus sai sisuliselt nn maksuastmed: kuni 1200 eurot, 1200-2100 eurot ja üle 2100 euro kuus teenitud tulu, millele kohaldatakse erinevat maksuvaba tulu summat.

Kvalifitseeritud spetsialist, kes aastal 2018 teenis üle 2100 euro kuus, jäi siis ilma talle ette nähtud 2280 euro suurusest maksuvabast tulust ja ei saa ka praegu osa maksuvaba tulu tõusust. Samuti ei saa keskmist palka saav spetsialist märgatavat kasu maksuvaba tulu suurendamisest. Erinevad nn maksuastmed ajavad lihtsa süsteemi keeruliseks ja ka riigi teenitav tulu sellisest mudelist ei kaalu üles selge ja läbipaistva maksukeskkonna toimimist.
On võimalik mõista, et ühekordse ja märkimisväärse maksuvaba tulu suurendamise jaoks 2018. aastal oli vaja sätestada kitsendavad tingimused. Tänaseks päevaks aga on 6000 euro suurune maksuvaba tulu kaotanud oma algse mõju ja selle summa tasapisi korrigeerimine lähtudes sisuliselt tarbijahinna indeksist ei nõuaks enam teenitava tulu lae kohaldamist.

Oluline probleem on siin ka seoses õigusselgusega, Keeruline matemaatiline valem, millega määratakse maksuvaba tulu isikutele, kes teenivad 1200- 2100 eurot kuus, ei ole õigusloomes hea näide eeskujulikust ja arusaadavast seaduse sõnastusest. Selgem oleks sellisel juhul kehtestada mõni konkreetne maksuvaba tulu summa sellise nn vahepealse maksuastme jaoks.

Kindlasti toetab EVEA eelnõus toodud maksuvaba tulu tõstmist ja eelistab sellist poliitikat alampalga liiga kiirele kasvule. Vajalik oleks ka maksuvaba tulu märkimisväärsem tõstmine 2022.aastal kehtivast alampalgast rohkem teenivatele spetsialistidele. See aitaks natuke leevendada palgasurvet ja sellega pidurdada ka inflatsiooni.

 

Ettepanek:
Kriisiaja toetusmeetmena kehtestada ühekordne täiendav maksuvaba tulu 2023. aastal 160 eurot kalendrikuu kohta neile, kelle aastane tulu ei ületa 14400 eurot ja 100 eurot kalendrikuu kohta neile, kelle aastane tulu ei ületa 25200 eurot.
Alates 2024. aastast kehtestada kõigile residendist füüsilistele isikutele maksuvaba tulu 700 eurot kalendrikuu kohta.

 

 

Ille Nakurt-Murumaa
EVEA President

Kommentaarid