Skip to main content
02 märts, 2020

Erasmus+ projekt ülikoolide ja ettevõtjate koostöös, “Be Competent in Entrepreneurship: Knowledge Alliances for Developing Entrepreneurship Competencies for the Benefit of Higher Education and Business”, 2020-2022

02 märts, 2020
Projektis osalevad Eesti, Portugali, Itaalia, Soome ja Poola ülikoolid ning ettevõtjad. EVEAl on partneri roll ning juhtpartner on TalTech Tallinna Tehnikaülikool (Taltech). Lisaks EVEAle osaleb projektis ka mitmeid Eesti ettevõtteid. Peamine eesmärk on panustada õpetamise ja õppimise moderniseerimisse kõrgkoolides ja ettevõtetes vastusena ühiskonna väljakutsetele seoses makro-majanduslike muutustega nagu globaliseerumine, tehnoloogilised uuendused ja demograafilised nihked. Konkreetsemalt öeldes keskendume indiviidi ettevõtlikkust mõjutavate pädevuste arendamise toetamisele ülikoolide ja ettevõtete sihtrühmades (sh üliõpilased, töötajad, õppejõud, potentsiaalsed tööandjad/ettevõtjad) tuginedes ülikoolide ja ettevõtete koostööle. Selleks on välja töötatud enesehindamise vahend/küsimustik, mis võimaldab kaardistada olulised ettevõtlikkusega seotud valdkonnad ja teemad, mis mõjutavad teekonda indiviidi ettevõtlikkuse arendamisel. Nendeks valdkondadeks on enesejuhtimine (sh arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, emotsioonidega toimetulek ja metatunnetus), loov mõtlemine (sh loovus, probleemide lahendusoskus, planeerimine ja jätkusuutlik mõtlemine), sotsiaalsete olukordade lahendamisoskus (sh algatusvõime, suhtlemis- ja koostööoskus). Küsimustik kajastab ka hoiakulisi väiteid ettevõtluse ja ideede elluviimise võimaluste ning finantskirjaoskuse kohta, mis on olulised nii töökohal kui ka igapäevaelus. Ettevõtlikkus selle kõige laiemas tähenduses indiviidi üldpädevusena mõjutab igaühe konkurentsivõimet tööturul (nt ettevõtja või töötajana). Ettevõtlikkuse arendamine ülikoolides ja selle toetamine vastava töökeskkonna loomisega ettevõtetes on oluline ühiskonna väljakutsetega toimetulemiseks muutuvas ja arenevas maailmas. Haridusasutused peavad tagama lõpetanute võime tegutseda ettevõtlikult töökohas kas ettevõtja või töötajana ja omama nn globaalset konkurentsivõimet st mõtteviisi ning teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud globaalsel turul. Seepärast on hädavajalik koguda andmeid selle kohta, kuidas ülikoolides õpitav ettevõtluspädevus sobib töökoha vajadustega praktikas ja tööandjate eelistustega uute töötajate tööle võtmisel. Erinevuste selgekstegemine üliõpilaste tegelike ettevõtlikkust toetavate pädevuste ja hoiakute ning töötajate kogemuste ja tööandjate nõudmiste vahel on aluseks üliõpilaste uute õppeprogrammide väljatöötamisel ja vastavate õppemeetodite arendamisel. Vajalike pädevuste analüüsi eesmärk on mõista ettevõtlikkust toetavate pädevuste arendamise vajadust ettevõtte tasandil, vastandada teoreetilised ja tegelikud pädevused pidades silmas Y-generatsiooni vajadusi ja eeliseid ning teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ettevõtete rahvusvahelistumiseks.  Ettevõtlikkuse enesehindamise vahendi kasutamine võimaldab välja tuua üliõpilaste ja töökohal vajaminevate pädevuste vahelised erinevused. Lisaks, küsimused töökoha kohta võimaldavad välja tuua tingimused, mis toetavad töötajate ettevõtlikkuse arengut ja töökoha arendamise võimalusi. Neile põhimõtetele toetudes on käesoleva projekti raames kavandatud välja töötada uuenduslikud õppeprogrammid ja õppemeetodid ülikoolidele ja võimalused töökohtade arendamiseks ettevõtetes. Projekti eesmärgid on järgmised:
  • Viia läbi ettevõtlikkust toetavate pädevuste uuring üliõpilaste ja töötajate hulgas ning tuua välja erinevused, millele on ülikoolide õppeprogrammides vaja rohkem tähelepanu pöörata võttes arvesse tööandjate arvamusi erineva suurusega ettevõtetes;
  • Arendada uuenduslikud õppeprogrammid ettevõtlusõppele ja anda soovitusi ettevõtlikkust toetavate pädevuste arendamise lõimimiseks üld- ja erialaõppesse arvestades generatsioonidevahelisi erinevusi ja ettevõtete (sh VKE) rahvusvahelistumiseks vajalikke pädevusi:
  • Arendada uuenduslikke õpetamise ja õppimise meetodeid toetamaks üliõpilaste ja töötajate ettevõtlikkuse arengu vajadust, rakendada ettevõtlikkust toetavate pädevuste enesehindamist õppeprotsessis ning välja töötada koolitusprogrammid ülikoolide õppejõududele, samuti koolitusprogrammid ettevõtete rahvusvahelistumise toetamiseks;
  • Tuua välja ettepanekud töökohtade arendamiseks toetamaks töötajate ettevõtlikkuse arengut ülikoolides ja ettevõtetes.
Kokkuvõttes keskendub projekt  indiviidi ettevõtlikkuse kui üldpädevuse arengu toetamisele õppeprotsessis, mis omakorda aitab kaasa ka indiviidi erialasele arengule. Üliõpilaste ettevõtlikkuse arengu toetamise vajadust kinnitavad ka mitmed varasemad uuringud, mis on toonud välja puudusi ülikoolide lõpetanute suhtlemisoskuses, loovuses, probleemilahendamises, otsuste tegemise oskuses või koostööoskuses (nt More & Morton, 2017; O’Neil, 2014) . Ettevõtlikkuse arendamise arvestamine loob uue vaate õppeprotsessi arendamiseks nii ettevõtlusõppes kui ka teistes üld- ja erialaainetes, mis omakorda mõjutab ka lõpetanute konkurentsivõime kasvu tööturul. https://becomeentrepreneurial.org/