Skip to main content
01 juuli, 2020

EVEA ettepanek majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu täiendamiseks

01 juuli, 2020
Kellele:

EV peaminister hr Jüri Ratas

1. juuli 2020. a

Austatud peaminister Jüri Ratas   EVEA ettepanek majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu täiendamiseks Valitsuse kinnitatud majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisus on esindatud mitmed praegused ja endised suurettevõtete juhid, majandusteadlased ja -eksperdid, kuid täiesti puudu on kriisis enimkannatanute, mikro- ja väikeettevõtjaist koosnevate sektorite spetsialistid, nagu turism, isikuteenindus, loomemajandus, väiketootmine  ja kaubandus, ehk just need, keda peamiselt esindab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA). EVEAle on arusaamatu, miks ekspertkogusse ei kaasatud väikeettevõtjate ja kriisis otseselt kannatada saanud sektorite esindajaid, seda enam, et EVEA president Heiki Rits osales aktiivselt EVEA esindajana eriolukorra ajal kriisikomisjoni ja teiste ettevõtlusorganisatsioonidega ühistel kohtumistel, kus arutati ettevõtjate hakkamasaamist ja nende abistamiseks meetmete väljatöötamist. Nüüd, kus ekspertkogu peaks hakkama nõustama valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes, on jäetud väga olulise sihtgrupi – väikeettevõtjate – kaasamine tähelepanuta. Mõistame, et ekspertkogusse oli kutsustud mitte organisatsioonide esindajad, vaid isikud, keda peetakse oma valdkonna asjatundjateks. Paraku kutsuti sinna mitme suuremaid ettevõtjaid esindava organisatsiooni juhte (Suurettevõtjate Assotsiatsioon, Tööandjate Keskliit, Kaubandus-Tööstuskoda, Teenusmajanduse Koda), kelle personaalsed seisukohad ei saa oluliselt erineda nende juhitavate organisatsioonide seisukohtadest. EVEAl on olemas eksperdid, kes on majanduse ja ettevõtluspoliitika valdkonnas autoriteetsed ning väärikad istuma üheskoos teiste ekspertidega. Samuti on meil olemas  ideed ja mõtted selle kohta, kuidas majandust elavdada. Lisaks, peame väga oluliseks, et ekspertkogu poolt valitsusele antavad soovitused arvestavad täiel määral mikro- ja väikeettevõtjate vajadustega, kes moodustavad ligi 99% kõigist tegutsevatest ettevõtetest ja kelle vajadused tihti erinevad oluliselt suurte ja isegi keskmiste ettevõtete vajadustest. Majanduse kriisijärgne taastumine algabki väikeettevõtlusest. Pidades silmas, et ekspertkogu praeguses koosseisus puuduvad väikeettevõtluse eestkõnelejad, samas kui on arvukaid suurettevõtjatest liikmed, on EVEA-l põhjendatud mure, et koroonakriisi esimese etapi käigus ilmnenud kriisiabi probleemid, mis puudutasid eelkõige just väikeettevõtjaid, ei leia lahendust ka kriisist väljumise tugimeetmete kujundamisel. EVEA tegi eriolukorra ajal valitsuse kriisikomisjonile ja teistele kriisiga seotud institutsioonidele kokku 15 pöördumist, avaldust, seisukohta, ettepanekute paketti. Ligi poole EVEA ettepanekutega arvestati. Olime pidevas suhtluses nii oma liikmete, aga ka mitteliikmeist ettevõtjatega, kes andsid meile pidevat tagasisidet kriisis hakkamasaamisega ja sisendit riigiabi vajaduste kohta, mida edastasime jooksvalt valitsusele ja teistele vastavatele institutsioonidele. Tegime ka põhjaliku ettepanekute paketi valitsuse kriisist väljumisstrateegia kohta. Oleme endiselt suhtluses ja omame head ülevaadet ka ettevõtjate olukorrast praegusel hetkel, mida heal meelel vahendaksime ka ekspertkogule, et valitsus saaks võimalikult adekvaatse pildi ettevõtjate  käekäigust ja vajadustest ning mis annaks suuniseid edasiseks tegutsemiseks. Tahame siinkohal meelde tuletada, et  
  • 99,8% Eesti ettevõtetest on väikesed (kuni 49 töötajaga) või keskmised (kuni 249 töötajaga), s.h. 98,97% on kuni 49 töötajaga ettevõtted;
  • 80% Eesti erasektori tööhõivest annavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ehk VKE-d;
  • 84% erasektori investeeringutest teevad VKE-d;
  • 76% sotsiaalkindlustusmaksu ja 75% tulumaksu laekumistest tuleb VKE-delt.
Seepärast loodame, et Vabariigi valitsus toetab oma tegevusega Euroopa Liidus juurdunud majanduspoliitika põhimõtet „Think Small First“ ehk „Mõtle esmalt väikestele“, ning et peaminister hr Jüri Ratas ja teised valitsuse liikmed peavad vajalikuks ja võimalikuks täiendada majandusarengu komisjoni ekspertkogu koosseisu ning kutsuvad laua taha kiiremas korras ka väikeettevõtjate ehk EVEA esindaja.   Jääme ootama Teie kiiret tagasisidet ja informatsiooni. Lugupidamisega ja koostöösoovidega, /allkirjastatud digitaalselt/ Heiki Rits   EVEA president evea@evea.ee