Skip to main content
03 märts, 2020

EVEA katusorganisatsiooni SMEunited’ i deklaratsioon VKEde strateegia kohta

03 märts, 2020
Sellest aastast juhib üle-euroopalist ettevõtjate ja oskustööliste katusorganisatsiooni SMEunited’ i, mille liige on ka EVEA,  uus president hr Alban Maggiar. Lisaks on EVEA president Heiki Rits SME United Administratiivnõukogu liige. Hr Rits saatis hr Maggiarile isiklikud õnnesoovid ametisse astumise puhul.  SMEunited’ i president vastas tänusõnadega, milles ta kinnitas tiheda koostöö jätkumist EVEAga ning milles lubas jätkuvalt toetada Eesti ettevõtjaid. Üksiti läkitas hr Maggiar teele ka uue ametiajaga seonduvalt üldkogul vastu võetud deklaratsiooni VKEde (väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate) strateegia kohta, mida saab lugeda SIIN. Anname ülevaate SMEunited’ i deklaratsioonist VKEde strateegia kohta: SMEunited pakub välja VKEde strateegiale üksikasjaliku poliitilise tegevuskava „Oskustööliste ja VKEde tugevdamine Euroopa Liidu tuleviku nimel ” ja kutsub Euroopa institutsioone võtma seda aluseks oma tulevase VKE-strateegia väljatöötamisel. Lisaks kutsub SMEunited üles Euroopa Komisjoni arvestama järgmiste punktidega: 1. VKE-strateegia peab hõlmama kõiki mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid  ning oskustöölisi Euroopas, nii kõrgtehnoloogiliselt uuenduslikke, aga ka nn traditsioonilisi ettevõtteid suurlinnades ja maapiirkondades. 2. VKE-strateegia peab järgima sidusa, integreeritud ja valdkondadevahelise strateegia lähenemisviisi, lisades VKEde vaate kõigisse peamistesse poliitilistesse suunistesse, nagu seda on Rohelepe (Green Deal), tööstusstrateegia, Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava jne. See peaks vähendama ka poliitika väljatöötamisest tulenevat ebakindlust. 3. VKE-strateegia peab minema sõnadest kaugemale ja peadirektoraatideülene VKEde töörühm peab tagama põhimõtte “Mõelge kõigepealt väikestele” kõigis poliitikavaldkondades, mis mõjutavad VKEsid. VKE-poliitika kaasamine Euroopa poolaasta protsessi ehk Euroopa Semestrisse peaks tagama selle rakendamise kohapeal, mida tugevdab VKEde organisatsioonidega parimate praktikate vahetamine. 4. VKEde toetamiseks mõeldud Euroopa rahalised vahendid tuleb eraldada eranditult VKEdele, sealhulgas traditsioonilistele VKEdele. 5. Kõigi VKEde ühine soov, arvestamata ettevõtjate heterogeensust, on vähendada regulatsioone ja halduskoormust ning võimaldada neil teha seda, mida nad teevad kõige paremini: äri! Pane tähele! SMEunited on umbes 70 liikmesorganisatsiooniga Euroopa oskustööliste ja VKEde ühing enam kui 30 Euroopa riigist. SMEunited on tunnustatud tööandjate organisatsioon ja Euroopa sotsiaalpartner, mis tegutseb oskustööliste ja VKEde nimel Euroopa sotsiaalses dialoogis ja aruteludes ELi institutsioonidega.