Skip to main content

EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest

06 veebruar, 2023
Hr Tauno Hilimon Energeetika osakonna ekspert Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Teie: 25.01.2023 Meie: 06.02.2023 EVEA seisukohad elektrituru kujundamisest Vastuseks Teie pöördumisele juhime kõigepealt tähelepanu sellele, et nii põhjalikule küsimustikule on suure liikmeskonnaga ühendusel nii lühikese ajaga väga keeruline vastata. Alljärgnevalt püüame välja tuua mõned EVEA seisukohad elektrituru probleemide osas. 1.Kõigepealt tuleks väga kõrgete elektrihindadega seotud lühiajalised probleemid selgelt eristada pikaajalistest. Elektrituru tulevikku ei tohi praegustele probleemide võtmes. Hetkel on lubatud kasutada ajutisi toetusmeetmeid. Neid toetusmeetmeid tuleb vajadusel täpsustada ja kohendada ning probleemi jätkudes ka pikendada kuid need ei saa olla igavesed. Näiteks lubab määrus 2022/1854 nii väike- kui ka keskmistele ettevõtetele kohaldada teatud tingimustel toetusskeeme. Eestis aga kohaldati universaalteenust ning laiendati seda ainult väikeettevõtetele, jättes keskmised ettevõtted täiesti kõrvale. 2.Tuleviku jaoks tuleb esmalt kirjeldada strateegilised põhimõtted: 2.1.Kuidas peavad olema määratletud juhitavad ja juhitamatud elektritootmised; 2.2.Kuidas erinevad tootmised peaksid olema omavahel seotud ja elektrivõrkudesse ühendatud; 2.3.Kui rajatakse taastuvenergial põhinev elektritootmine näiteks võimsusega üle 100 kW või üle 1000 kW, kuidas peaks see olema seotud ja tagatud juhitavate tootmistega või salvestusseadmetega. Elektrisüsteemi tuleb ehitada tasakaalustatult ja ainuüksi pikaajalised energia ostmise lepingud, vähempakkumised, tarbijate nõudluse juhtimine ja kujundamine ning nutikad elektrivõrgud seda eesmärki ei taga. Kindlasti aitavad need tasakaalu saavutamisele kaasa, aga oluline on süsteemi terviklikkus. Näiteks kui rajada suure võimsusega tuulepark, kas peaks olema ka kohustus rajada sinna juurde biogaasil või maagaasil töötav tagavaraelektrijaam, mis pannakse tööle siis, kui tuult ei ole. Tulevikutehnoloogiate võimalusi teadmata on vaja elektrisüsteemis vähendada hindade kõikumist, millele peaks kaasa aitama juhitavate pakkumiste suurendamine tuule- ja päikeseenergia puudumisel. Küsimus on ka reservjaamades – kas ja kui palju neid on liikmesriikides vaja ning kuidas kaetakse nende töökorras hoidmisega seotud kulud. EVEA hinnangul on lahenduseks hajutatud energiatootmisel põhinev süsteem, kus oluline panus on väiketootjatel. Lokaalselt toodetud elekter on võimalik ka suures osas kohapeal tarbida, ilma seda elektrivõrku üle kandmata. Enamus küsimustikus käsitletud meetmetest on asjakohased ja tuleviku elektrituru paremale toimimisele kaasa aitavad. Kiirema lahendusena on vaja riigi garantiisid projektidele võimsusega 15-100 kW laenu saamiseks, kus sõlmitakse pikaajalisi elektri ostu lepinguid. Üks oluline murekoht on ka pikaajaliste lepingutega elektritootmisüksuste elektrivõrku ühendamise võimalus. Ka asutatud energiaühistutel laenu saamine pankadest on problemaatiline. Oleme valmis oma seisukohti alati põhjalikumalt tutvustama. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Ille Nakurt-Murumaa President