3. november 2021
Tallinna ülikool, Narva mnt.29, Tallinn

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut / TASUTA

Koolitusprogrammi maht

32 auditoorset tundi praktiline töö;
(iseseisvalt analüüsida 50+ tööjõu olukorda oma ettevõttes/asutuses, tuua välja probleeme ja pakkuda lahendusi ) – 10 tundi iseseisev töö;
(erialaste materjalidega tutvumine)– 10 tundi.
Kokku 52 tundi.

Sihtgrupp

Tööandjad ja avaliku sektori riigiametnikud Eesti erinevates regioonides. Kokku 40 osalejat.

Toimumise aeg

Esimene rühm koolituspäevad: 
03. november 2021, kell 10.00-16.00    Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29, auditoorium A018 ( Astra õppehoone)
17. november 2021, kell 10.00-16.00    Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29, auditoorium A018 ( Astra õppehoone)

Teine rühm koolituspäevad:
08. detsember 2021,kell 10.00-16.00   Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29 auditoorium S333( Silva  õppehoone)
13. jaanuar 2022, kell 10.00-16.00  (Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29 auditoorium A018 ( Astra õppehoone)

Koolituse eesmärgid ja aluspõhimõtted

Koolituse eesmärgiks on tõsta tööandjate ja avaliku sektori riigiametnike motivatsiooni ja suutlikkust, anda neile teadmisi ja oskusi vanemaealise tööjõu rakendamiseks vananeva ühiskonna tingimustes, kus on nii tööjõupuudus ja kui ka pensioniea tõus paratamatud nähtused.

Koolitus annab ülevaate:

  1. Milline on tööandjate valmisolek ja suutlikkus 50+ tööjõu rakendamiseks Euroopa Liidus ja teistes riikides, samuti Eesti eri piirkondades ja regioonides?
  2. Kas ja kuivõrd ollakse valmis selleks, et 50+ töötajate osakaal ettevõtte tööjõus hakkab lähiaastatel kasvama, võib jõuda 50-60 %ni ja veelgi enam? Kas olukord, kus 50+ osakaal ületab nn kriitilise piiri (33%) ettevõtte tööjõus, toob endaga kaasa täiendavaid probleeme?
  3. Kuivõrd tööandjad panustavad 50+ tööjõule, milliseid tööülesandeid, millist vastutust neile usaldatakse?
  4. Millised on peamised probleemid 50+ tööle võtmisel: tervislik seisund, aegunud haridus ja kvalifikatsioon, uute tehnoloogiate omandamine, kohanemisvõime kiiresti muutuva töökeskkonnaga jms.
  5. Kui suur osa tööandjatest on teinud muudatusi/kohandunud 50+ rakendamiseks, kui paljud tööandjad pole muudatusi teinud ja mis põhjusel ?
  6. Millised kohustused/probleemid kaasnevad 50+ rakendamisega, kuivõrd on tööandja ise suuteline neid probleeme lahendama, kuivõrd vajab abi?
  7. Kas ja kuivõrd on nooremaealised töötajad ette valmistatud selleks, et vanemaealiste osakaal töökollektiivis kasvab ja tuleb olla salliv ning koostöösuutlik?
  8. Millist konkreetset abi tööandjad vajavad: kas vajalik on abi töökohtade kohandamisel, tööjõu koolitamisel ja ettevalmistamisel, tervisliku seisundi jälgimisel jne
  9. Mida saaks/tuleks ette võtta Eesti eri piirkondades ja regioonides, et inimesed võimalikult kaua saaksid oma tööelu jätkata ?

Koolitatakse selgitama vanemaealiste töötajate võimalikke riske ja nõrku kohti tööjõuna, teiselt poolt tugevaid külgi ja võimekust, et tagada nende töövõime, heaolu ja tööviljakus. Analüüsima eri valdkondades tegutsevate ettevõtete tegevust vanemaealise tööjõu seisukohalt.

Ka on koolituse eesmärgiks anda ülevaade tööturul toimuva ebavõrdse kohtlemise (diskrimineerimise ) leviku kohta Eestis (statistiliste andmete ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi tööandjate ja töötajate uuringute põhjal aastatel 2018-2020). Anda teadmiseid ja oskuseid , kuidas vähendada vanussurvest ja negatiivsetest hoiakutest tulenevat ebavõrdsust 50+ vanuses inimeste suhtes tööturul, ennetada varajast tööturult lahkumist , motiveerida inimesi kauem töötama, õppima, püsima vormis ja olema terved.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel omandavad õppijad teadmiseid 50+ töötajate vajadustest ja probleemidest tööturul (statistiliste andmete ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi uuringute põhjal aastatel 2018-2020).
Omandavad oskusteavet, kuidas senisest paremini rakendada vanemaealiste tööpotentsiaali, korraldada nende tööalast ümber- ja väljaõpet, kohandada töötingimusi (tööaega, tempot, töökoormust jne.), anda võimalusi professionaalseks arenguks ja karjääriks.

Koolitajad

Koolituse korraldab Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Koolitajateks on Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Iris  Pettai, Inimõiguste Keskuse ekspert ja spetsialist Kelly Grossthal ja psühholoog Teresa Kipper . Kõigil koolitajatel on pikaajalised kogemused nii koolitajatena kui ka 50+ tööjõu potentsiaali rakendamise osas. Ka tuginevad koolitused Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt 2018 , 2019 ja 2020. aastal läbiviidud esinduslike üle-eestiliste elanikkonna uuringutele  tööturu teemal. 2018.aastal korraldas EAÜI 518 tööandja ja  2020. aastal 357  avaliku-, riigi- ja ärisektori ning vabaühenduste organisatsioonide esindajate küsitluse, et selgitada, milline on tööandjate  vaatenurk  50+ tööjõule . Kõik  uuringud on läbi viidud koostöös  professionaalsete sotsioloogide ja tööturu spetsialistidega (sh 50+ valdkonnas) .  Uuringute läbiviimiseks  valmistuti  uurimisgrupiga  üsna pikalt ja põhjalikult, tugineti  ka teiste riikide kogemustele jms.

Koolituse hind

Koolitus on TASUTA. Koolitaja poolt on üks kohvipaus.

Registreeru koolitusele järgmisel lingil

Vali, millises rühmas osaled:

Esimene rühm  03. november 2021  ja   17. november 2021
https://forms.gle/gWzfZYZJ2n12LHBUA

Teine rühm  18. november 2021   ja   25. november 2021

https://forms.gle/WwQ7wQpLc6cBeT288

Kommentaarid