Skip to main content
27 märts, 2023
#teemad

Käibemaksu digiajastu paketist

27 märts, 2023
Kellele: Maksu- ja tollipoliitika osakond Rahandusministeerium 17.03.2023 Arvamuse avaldamine Euroopa Komisjoni algatuse kohta seoses käibemaksu digiajastu paketiga Kõigepealt juhime tähelepanu probleemile seoses direktiivi eelnõus toodud aruandluskohustusega. Eelnõu kohaselt peab maksukohustuslane esitama andmed iga üksiku piiriülese tehingu kohta hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast arve väljastamist või pärast kuupäeva, mil arve tuli väljastada, kui arve väljastamise kohustust ei täideta. Andmeid tohib esitada e-arvetelt. Probleem seisneb selles, et direktiivi eelnõuga kehtestatakse kõigepealt koondaruannete esitamise asemel reaalajas andmete esitamise kohustus ja seda kohustust aitaks täita üleminek arvete struktureeritud elektroonilisele vormingule. Mõistlik oleks aga tagada kõigepealt laialdane üleminek e-arvete kasutamisele ja vajadusel alles seejärel kehtestada aruandluse reaalajas esitamise kohustus. Eelnõus sätestatud mudeli rakendamisel ei teki probleeme juhul, kui andmed liiguvad automaatselt e-arvetelt maksuhaldurile masinloetavas süsteemis. Probleem tekib aga aruannete esitamise kohustuse lühikese tähtaja tõttu siis, kui e-arvet ei esitata või kui selle nõude jõustumise ajaks ei ole ettevõtjad jõudnud erinevatel põhjustel e-arvete kasutamisele üle minna. Kõik muudatused, mis mõjutavad ettevõtja igapäevaseid arvestusprotsesse, tähendavad lisakulutusi – tarkvara muudatused, töötajate täienduskoolitus jms. Väikestele ja keskmistele ettevõtetele tekitavad need lisakulutused märkimisväärset rahalist koormust. Seega oleks aruandluskohustuse tähtaja muutmise asemel kõigepealt vaja tagada tehnoloogilise muudatuse elluviimine. Ka e-arveldamise Euroopa standardi kehtestamiseks nõudis Euroopa Komisjon, et see võtaks arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate erivajadusi.   Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Ille Nakurt-Murumaa EVEA President