Skip to main content
16 mai, 2019

Pressiteade. EVEA uuele valitsusele – mõelge esmalt väikestele!

16 mai, 2019
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) sõnum ametisse asunud valitsusele ja Riigikogule on lihtne: mõelge esmalt väikestele! Kaasates väikeettevõtjate esindusorganisatsiooni seadusloome kõigis etappides, tagate, et uued normid ei kahjusta väikeettevõtteid, kes moodustavad ettevõtete koguarvust 99%. „Tulemuslikum EVEA ja riigi vaheline koostöö tagab konkurentsivõimelisema ärikeskkonna ja tasakaalustatud majandusarengu, sealhulgas regionaalarengu. Ettevõtjate huve esindavad ka teised organisatsioonid, kuid keegi neist ei sea oma tegevuses esiplaanile mikro- ja väikeettevõtjate vajadusi,“ kommenteeris EVEA president Heiki Rits. „Kui ettevõtluspoliitika sihiks on võrdsed õigused, aga eriti võrdsed kohustused erinevate haldusnõuete täitmiseks, siis need vaid suurendavad ebavõrdsust väike- ja suurettevõtete vahel, aga ka kogu ühiskonnas tervikuna,“ lisas Rits. EVEA nägemus riigi ja väikeettevõtjate tulemuslikust koostööst:
  1. Õigusloomeprotsessis järgitakse korrapäraselt Kaasamise Head Tava, kus kaardistatakse teemasse puutuvad huvigrupid, sh EVEA, teavitatakse neid nende valdkonda puudutavatest seadusemuudatustest, ja antakse muudatustega tutvumiseks ning ettepanekute ja tagasiside andmiseks aega mitte vähem kui 14, pigem 30 päeva. Tegelikult soovitab Euroopa Väikeettevõtluse Akt vähemalt 8-nädalast tagasiside andmise aega ning näiteks Rootsis on kehtestatud minimaalselt 3-kuuline konsulteerimise periood huvigruppidega.
Kiidame, et riik on Kaasamise Hea Tava välja töötanud. Praktikas kipub kaasamine olema pealiskaudne ja sageli juhuslik, mis sõltub sellest, kuidas vastaval instantsil on tahtmist ja kompetentsi mõista huvigruppide vajadusi ja muresid.
  1. „VKE test“ muudetakse kiiresti kohustuslikuks, st nimetatud test muudetakse kohustuslikuks elemendiks õigusaktide mõjude hindamise metoodikas. „VKE test“ võimaldab seadusandjal vältida selliste regulatsioonide vastuvõtmist, millel võib olla oluline negatiivne mõju mikro- ja väikeettevõtetele, mis on eriti tundlikud ja haavatavad halduskoormuse suurenemisel, ning keda on Eestis valdav enamus, nagu eelpool juba välja tõime.
VKE testi metoodikat kasutavad paljud Euroopa riigid ja EVEAgi kohandas selle protsessi metoodika nelja aasta eest vastavalt Eesti tingimustele, kuid seni, meile arusaamatutel põhjustel,  ei ole riik pidanud seda tarvilikuks rakendada. Näited mitterahuldavast koostööst riigiga Toome ära mõned näited mitterahuldavast koostööst eelmise Riigikogu ja valitsuse ajast, kus tulemus ei rahuldanud väikeettevõtjaid. Mõlemad teemad on leidnud kajastamist meedias, kus EVEA avaldas ka oma arvamust. Kui oleksime saanud allpool toodud näidete alusel seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsustest ja/või seadusemuudatustest teada õigel ajal, st väljatöötamiskavatsuse, arvamuse avaldamise ja/või tagasiside andmise faasis, oleks olnud koostöö seadusandja ja täitevvõimuga kindlasti konstruktiivsem, mõlemaid osapooli vähem frustreeriv ja lõpptulemusena ka kõiki enam rahuldav.
  • Keskkonnaministri „radoonimäärus“ („Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“)
  • Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmine („Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõud“ (639 SE))
Näide positiivsest koostööst riigiga
  • Äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (665 SE)
EVEAlt küsiti nimetatud eelnõu kohta arvamust, mida EVEA ka tegi. Pärast mitmete ettevõtlusorganisatsioonide laiemat sõnavõttu otsustas eelnõu koostanud komisjon see menetlusest tagasi võtta ja äriseadustik jäi algselt soovitud punktides muutmata. Kokkuvõtteks EVEA loodab uuelt Vabariigi Valitsuselt ja Riigikogult koostöötahet ja valmidust kaasata väikeetevõtjate esindusorganisatsiooni seadusloome protsessi selle kõige varasemates faasides. Ootame, et selgelt määratletakse, kes ministritest vastutab ETTEVÕTLUSE arengu eest tervikuna! Soovime anda otsustajatele konstruktiivset ja adekvaatset informatsiooni väikeettevõtjate vajadustest ja regulatsioonide kitsaskohtadest, et riigipoolsed otsused oleksid igakülgselt kaalutletud.  Võtmesõnaks on siin kiire  „VKE testi“ rakendamine, mida on korduvalt ja tungivalt soovitanud Eestile ka Euroopa Komisjon. Väikeettevõtlus on teatavasti majanduse selgroog. Sellest lähtuvalt kutsume valitsust ja Riigikogu mõtlema esmalt väikestele kõigis olulistes majanduspoliitilistes otsustes! Oleme andnud omapoolsed suunised juba eelmise aasta detsembris avaldatud VKE memorandumis. Soovime seal toodud teemadel jätkata arutelusid konkreetsete ministrite ja ministeeriumidega. Hea meelega anname täiendavaid selgitusi ja osaleme aruteludes esimesel võimalusel. Kontakt: Heiki Rits EVEA president E-post: heiki@evea.ee Mobiil: 56 355 424 https://evea.ee/ https://www.facebook.com/evea.ee/ LISAINFO Kaasamise Hea Tava: https://www.riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava) VKE testhttps://evea.ee/vke-test/ VKE memorandumhttps://evea.ee/vke-memorandum/ SME-Testhttps://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-test_en