Sotsiaalministeerium töötas välja Töötervishoiu ja tööohutuse seadust (TTOS) selgitava JUHISE, mis annab soovitusi töötajatele ja tööandjatele, kes kasutavad kaugtöö võimalusi. Ministeerium rõhutab, et kaugtöö kokkulepet sõlmides on oluline järgida ka töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

EVEAle anti võimalus enne avalikustamist juhist väga napi ajaga kommenteerida, kuid kahjuks ei jõudnud me seda teha. Küll aga võimaldab sotsiaalministeerium saata EVEAl kommentaarid septembriks, kui ministeerium plaanib juhendit täiendada. Samas peame oluliseks liikuda edasi möödunud suvel sotsiaalministeeriumi algatatud paindlike töövormide väljatöötamiskavatsusega, mis on ilmselt hetkel ministri vahetuse tõttu kalevi alla pandud.

Kuna aga sotsiaalministeerium on saatnud kaugtöö juhise välja paljudele asjasse puutuvatele sihtgruppidele, ja on avalikult kõigile kättesaadav, siis soovime anda omapoolse hinnangu nimetatud dokumendile.

EVEA volikogu liige Ille Nakurt-Murumaa, kes on ühtlasi ka jurist-töökeskkonna konsultant, soostus  kommenteerima kaugtöö juhist, millele tasub lugedes tähelepanu pöörata.

Järgnevad Ille Nakurt-Murumaa kommentaarid:  

1. Juhend ei ole kohustuslik dokument, ka erialaspetsialistidele mitte. Vaidluste korral (kui mõni tööandja, töötervishoiuarst või töötaja saab asjadest teisiti aru ja tekib vaidlus) lähtutakse:

a) õigusnormist (seaduse või määruse §);

b) normilooj a tahtest normi koostamisel (otsitakse välja eelnõu algne versioon, vajadusel Riigikogu stenogrammid vms).

2. Kui juhis ütleb, et kaugtöö kokkuleppe küsimusi võib reguleerida töökorralduse reeglite või kollektiivlepingutega, siis tegelikkuses töökorralduse reeglitega kokkuleppe küsimusi reguleerida ei saa. See on juriidiliselt vale väide. Tööandja saab töökorralduse reeglitega kehtestada ettevõtte töökorralduse küsimusi, kuid kokkuleppe saab sõlmida ainult töölepingu või kollektiivlepinguga.

3. Kui juhis ütleb, et tööandja saab siseneda töötaja kodukontorisse riskide hindamiseks ja tööõnnetuse uurimiseks selleks eelnevalt kokku leppides, siis see ei ole ilmselgelt juhendis pakutud kujul teostatav ning siin on proportsioon väga selgelt paigast ära. Kuna tegu on töötaja koduga, siis on tugev põhiseadusliku õiguse riive ning kellegi koju sisenemine peab selgelt olema põhjendatud. Riskide hindamiseks või tööõnnetuse uurimiseks kellegi koju sisenemine (eriti kontoritöö puhul) ei ole üldjuhul proportsionaalne ega tarvilik. Riske saab hinnata tegevuspõhiselt (nii tehakse ka selliste tööde puhul, kus tööaja töötab suure osa ajast väljaspool tööandja mõjuvälja – nt. kiirabitöötaja, päästja, teenust osutav santehnik või kuller) ja sellest on juhendi järgnevates alateemades ka juttu. Alati tuleb hinnata ka majanduslikku otstarbekust. Reeglina on kaugtöökoha ülevaatus põhjendamatult kulukas ja seejuures eesmärgitu – tööandjal puudub võimalus veenduda, et töötaja ka päriselt sellel kohal töötab.

4. Ohtliku töö näidetena tuuakse juhises välja töö, mis seisneb raskuste teisaldamises; töö kemikaalide, lõhkematerjali või pürotehniliste toodetega, loomadega, masinate ja tööriistadega, nt mehaanilise lõikuri, ketas- või lintsae, metallifreesi või keevitusseadmega jms. „Ohtliku töö” määratlus on juhendi selgituses suvaline, ei ole kooskõlas TTOS ja selle alusel vastuvõetud määrustes kehtestatuga, on liiga laialivalguv ning piirab liigselt poolte õigust vabalt valida ja kokku leppida töö tegemise viisis ja kohas. Tuleb arvestada, et selline põhjendamatu piiramine kallutab lepingupooli enam kasutama käsunduslepinguid jm. võlaõiguslikke kokkuleppeid.

5. Juhise kohaselt peab vajadusel tööandja mõõtma kaugtöötaja töökeskkonnas esinevate ohtude parameetreid. Näiteks on tööandjal ohutegurite mõõtmiskohustus, kui töötaja kodus toimub tootmisprotsess, mille käigus tekivad ohtlikud kemikaalid (nt töö puutöömasinal, kui õhku paiskub lehtpuidutolm). Tekib küsimus, kas samasugune loogika kehtib ka juhul, kui saadan oma töötaja nt. kliendi juurde teenust osutama? Kas juhendi koostajad on kunagi kuulnud või näinud, et tööandja saaks teha mõõdistusi selliste tööde puhul? Arvan, et tootmisprotsess kaugtööna on juba täna enamasti lahendatud läbi võlaõiguslike kokkulepete, kus töö tegija lihtsalt kokkulepitud ajal annab tellijale üle kindla hulga tooteid ja kogu sisuline töö korraldamine on töö tegija enda riisiko.

6. Kuna IKT-põhise (info- ja kommunikatsioonitehnoloogiapõhise) kaugtöö korral on juhise järgi  tegemist pigem madala riskiga tööga, siis ei pea tööandja kaugtöö keskkonda külastama ning omama detailset ülevaadet keskkonnas esinevate ohtude kohta. Selle väite sisulise poolega võib nõustuda, kuid miks TTOS rakendajad üldiselt peavad IKT-põhist tööd pigem kõrge riskiga tööks – kõikehõlmav tervisekontroll jms?

7. Kui juhend ütleb, et kaugtöö korral juhendab tööandja töötajat kaugtöö töökeskkonnaga seotud ohtudest, ohtude tervisemõjudest ja tervisekahjustuse vältimise abinõudest, siis seda tuleks teha mitte ainult IKT-põhise kaugtöö, vaid igasuguse kaugtöö korral.

8. Soovitus juhendamist korrata siis, kui kaugtöökohas on toimunud olulised muudatused (kaugtöötaja töökeskkond on muutunud, tekkinud on uued ohud) vastuolus kogu juhises oleva eelneva jutuga – s.t. tööandja ei saagi teada, milline see kaugtöö koht täpselt on ning samuti ei informeeri töötaja teda kodusest mööblivahetustest või uue lemmikkohviku leidmisest.

9. Küsitav on väide, kus öeldakse, et tööandja ei pea üldjuhul kaugtöö korral tagama nõuetekohaseid olmeruume (nt piisava suurusega puhkeruum, riietusruum) ja nende korrashoidu ega korraldama esmaabi andmist (tööandja võib vajadusel tagada esmaabikomplekti ja teabe esmaabijuhtumi korral tegutsemise viisidest). See näitab, et ministeerium tõlgendab kautöö teemas TTOS norme täiesti suvaliselt.

LISAKS:

EVEA volikogu on valmis sügisel sotsiaalministeeriumiga intensiivselt suhtlema nii kaugtöö ohutusnõuete juhendi, paindlikke töösuhteid käsitleva seadusemuudatuste plaani kui mitmete teiste juba jõustunud või kavandatavate, tööandjate halduskoormust suurendavate ideede  mõistlikumaks muutmise teemal.

Kellel on küsimusi või mõtteid kaugtöö juhise osas, palun saatke need aadressile: evea@evea.ee.

Lähemat infot töökeskkonna ja kaugtöö kohta leiate veel SIIN.

Kommentaarid