EVEA saatis Maaeluministeeriumile ettepanekud maapiirkonnas tegutsevatele mikroettevõtetele suunatud PRIA meetme tingimuste muudatuste kohta. EVEA on Maaeluministeeriumiga antud teemal pikalt aru pidanud.  Üks võit on käes – muinsuskaitselistel objektidel tegutsevad ettevõtjad saavad PRIA toetuste taotlemisel veidi lisapunkte. Teiste EVEA esitatud ettepanekute osas käivad veel arutelud. Ka Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium on asunud EVEA ettepanekuid toetama.

EVEA kommentaarid ja ettepanekud  MAK meetme 6.4 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” määruse  muutmise eelnõu kohta 01.03.2018

  1. Määrus

EVEA’l on põhimõtteliselt arusaamatu avaliku sektori ettevõtete ja sihtasutuste sissetoomine mikroettevõtjatele suunatud ettevõtlusmeetmesse ning nendele nii suurte eelistuste ja kõrgete toetuse summade kehtestamine. Kuna määruse eelnõus räägitakse avaliku sektori põllumajandusettevõtetest korduvalt mitmuses, palume informatsiooni, kui suureks hinnatakse seda sihtrühma ning millised konkreetsed organisatsioonid lisaks Põllumajandusmuuseumile kvalifitseeruvad? Muuseumide kui teadmiste hoidjate- ja levitajate toetamine oleks palju loogilisem MAK meetmest „Teadmussiire ja teavitus”.  Meetme 6.4 eelarve on juba vähendatud uue Riskijuhtimise meetme kasuks ning palume ministeeriumit mitte suunata selle meetme vahendeid tegevustele, mis otseselt ei ole seotud väikeettevõtlusega maapiirkonnas.

Teeme ettepaneku, et antud laiendatud sihtgrupp oleks lubatud erandina vaid 2018.a. esimeses taotlusvoorus ning edaspidi rakenduks meede vaid erasektori mikroettevõtetele.

Eelnõu p.13 (§ 8 muutmise kohta)

Teeme ettepaneku kohelda põllumajanduslikke ja mittepõllumajanduslikke mikroettevõtjaid antud tegevuse puhul võrdselt ning anda mõlemale sihtrühmale toetust võrdse määraga – kas 40% või 50%. Ei ole tõendatud, et põllumajandustootjatel oleks mittepõllumajandusliku tegevuse arendamiseks maapiirkonnas rohkem turutõrkeid, kui muudel sektoritel.

Eelnõu p. 18 ja SK lk. 5

Leiame, et tuleks välistada avaliku sektori taotlejate poolt riigihanke läbiviimist enne rahastamise otsuse kättesaamist, sest negatiivse rahastamisotsuse korral oleks tegemist rahalise katteta hankega, milles osalemisega kaasneb pakkujatele alati suur halduskoormus ja kulu.

Viidates meie varasematele pöördumistele teeme ettepaneku lisada eelnõule muudatus abikõlblike tegevuste osas ning laiendada kehtiva määruse abikõlblike kulusid, lisades neile „Tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike mitte-statsionaarsete seadmete soetamine, v.a. sõiduautod ja põllumajanduslik tehnika“.

Selgituseks toome, et ettevõtlus läheb järjest mobiilsemaks, oluline ei ole see, kus osutatakse teenust, vaid kus elab ettevõtja, tema töötajad ja nende lapsed ning kuhu laekuvad maksud. See koht peab olema maapiirkonnas.  Olukorras, kus nt. maaturismi puhul ei toetata majutuskohtade loomist, kuid eeldatakse uute turismiteenuste ja atraktsioonide arendamist, ei ole võimalik seda saavutada vaid investeeringute abil statsionaarsetesse seadmetesse. Samuti paljud muud, eriti – uued teenused ei ole enam paiksed. Praegune MAK’i redakstsioon pärsib selliste uute teenuste arengut maapiirkonnas.

Lubada tuleks tootmiseks ja teenuse pakkumiseks vajaliku mitte-statsionaarse (s.h. kaasaskantava ja iseliikuva) tehnika ostmist: nt. mobiilsed mahlapressid,  maamõõdu-, termodiagnostika-, mobiilsed autodiagnostika ja -remondi seadmed, toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikud seadmed, nt. grilli- ja jäätise haagised, peotelgid, teenuse osutamiseks vajalikud arvutid ja nende spetsiaaltarkvara, käsitööriistad (käsitööndusliku või teeninduslikku ettevõtluse puhul), droonid, videokaamerad, murutraktorid, oksapurustid, kännufreesid, kaevemasinad, erinev vaba-aja ja spordivarustus, s.h. kanuud, paadid, jetid jms. Huvisõidukite/aluste mitte-otstarbelise kasutuse riski maandamiseks saab keelata nende kasutamist väljaspool ettevõtlust, analoogiliselt piirangutega, mis kehtivad nt. veesõidukitele, mida on avaliku toetusega soetatud vabatahtlike merepääste komandode tarbeks (neid ei tohi kasutada muuks, kui merepäästega seotud tegevusteks).

  1. Määruse lisa – Hindamiskriteeriumid

Punkt 8.20

Teatud segadust tekitab hindamiskriteeriumide p. 8.20, milles räägitakse mitte avaliku sektori põllumajandusettevõtetest ja põllumajandussektori sihtasutuste muuseumidest, vaid nimetatud on lihtsalt avaliku sektori muuseumid: „Taotleja on muuseumiseaduse tähenduses riigi sihtasutuse muuseum või tema EMTAK 2008 jao R alajakku 9102 liigitatava muuseumide tegevusala müügitulu moodustab üle 50,00% taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kogu müügitulust….“

Loodame, et eelnõu autorite mõte ei olnud  kõigi riigi muuseumide lisamine meetme sihtgruppi. Palume antud punkti sõnastust täpsustada, et tegemist on vaid põllumajandusliku sektori sihtasutuste ja muuseumidega.

Samas punktis tundub ebaõiglane, et mittepõllumajanduslikele mikroettevõtjatele  antakse muinsuskaitsealustesse objektidesse investeerimisel 3 lisapunkti, samas kui p.7.19 annab samade tegevuste eest põllumajandusettevõtjatele 4 lisapunkti.

Teeme ettepaneku lisapunktid ühtlustada 4 punkti tasemele.

Punkt 9.25 ja 10.26

Me ei pea põhjendatuks anda bioenergia tootmisega seotud investeeringutele 4 korda rohkem lisapunkte (4 p. ), kui muu taastuvenergiaga seotud investeeringutele (1 p.).

Teeme ettepaneku lisapunktid mõlemas alakriteeriumis võrdsustada.

Lisaks ei ole põhjendatud eelistuse saamiseks liiga kõrge nõutav investeeringu osakaal taastuvenergiasse (üle 50%), mis sisuliselt tähendab, et eelistuse saavad vaid müügiks bio- või taastuvenergia tootjad, kes juba saavad „toetust“ kõrgema rohelise energia ostuhinna näol. EVEA on seisukohal, et toetada tuleb eelkõige rohelise energia mikrotootmist ja kasutuselevõttu maapiirkonna ettevõtjate enda tarbeks, mis oluliselt parandaks nende kuluefektiivsust, vähendaks fossiilse energia tarbimist ja maandaks elektrivarustuse stabiilsusega seotud riskid.

Teeme ettepaneku taastada enne 2017.a. kehtinud hindamise kriteeriumi sõnastus, kus eelistuspunkti sai, kui vähemalt 10% investeeringust oli tehtud taastuvenergia tootmisesse.

Teeme ühtlasi ettepaneku  laiendada seda eelistust kõigile Eestis kasutatavatele taastuvenergia liikidele, s.h. maasoojus.

Kommentaarid