Skip to main content
13 mai, 2022

EVEA “Ettevõtluse Sõbra” nimetamise statuut

13 mai, 2022
Kinnitanud EVEA juhatus 2. novembril 1995. aastal. Muudetud EVEA volikogu poolt 22. jaanuaril 2020. aastal. 1. Kandidaat peab olema aktiivne riigi-, ühiskonna- või poliitikategelane või organisatsioon riiklikul või regionaalsel tasandil (näiteks Riigikogu, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ühenduste, valitsusasutuste tasemel juhtivad töötajad jne). 2. Ettepanekuid võetakse vastu iga aasta lõpus, pärast EVEA teavet meediakanalites. 3. Kandidatuur peab olema esitatud kirjalikult koos konkreetsete põhjendustega, milliste teenete ja saavutuste eest era- ja eriti väikeettevõtluse edendamisel isik on esitatud Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saamiseks. 4. Ettevõtluse Sõbra kandidaatide esitamise õigus on: – Eestis registreeritud ettevõtetel, organisatsioonidel ja nende juhtidel; – Eestis tegutsevatel ettevõtjate esindusorganisatsioonidel; – EVEA volikogu ja juhatuse liikmetel; – EVEA töötajatel. 5. Vajadusel kontrollitakse kandidaadi ja esitaja andmeid ning täpsustatakse teeneid EVEA poolt 6. Otsuse Ettevõtluse Sõbra nimetamise kohta teeb EVEA volikogu lihthäälteenamusel. 7. Ettevõtluse Sõbra aunimetuse saajale antakse diplom ja meene, millele on märgitud tiitli nimetus, saaja nimi ja autasustamise aasta. 8. Autasustamine toimub EVEA pidulikul sündmusel, mida kajastatakse meedias 9. Andmed Ettevõtluse Sõbra tiitlisaajate kohta säilitatakse EVEA digitaalses arhiivis ning kasutatakse organisatsiooni ajalugu puudutavates materjalides ning „Ettevõtluse Sõbra“ nimetamise tseremoonia sissejuhatuseks.