EVEA leiab, et 23. oktoobril 2019 Postimehes ilmunud artikkel Tartu ülikool tühistas oma uhhuu-koolituse on ühekülgne, laimav, ja eirab ajakirjanduslikku head tava, kus jäeti esialgses loos küsimata kommentaar teiselt poolelt. Küll aga andis ajakirjanik loo ilmumisega meelevaldselt omapoolse negatiivse hinnangu nii koolitajale Liis Kuurmele kui koolitust vahendanud EVEAle. Kindlasti on sellega tehtud nimetatud osapooltele mainekahju.

Artikkel avaldati algselt vaid Tartu Ülikooli poolse kommentaariga, kuid jäeti küsimata nii koolitaja Liis Kuurme kui ka koolituse vahendaja EVEA arvamus. Pärast EVEA-poolset initsiatiivi soostus ajakirjanik mõned napid, enda nägemuse ja loo kajastusega sobivad laused loosse lisama, kuid leiame, et sellega on rikutud ajakirjanduseetikat.

Soovime põhjalikumalt selgitada, kuidas sündis eilses loos mainitud koolitus, kes on koolitaja ja väikeettevõtja Liis Kuurme ning millega ta täpsemalt tegeleb.

Ettevõtlusnädala korraldaja Maakondlike Arenduskeskuse Võrgustik pöördus kevadel seoses oktoobris toimuva üle-eestilise ettevõtlusnädalaga EVEA poole üleskutsega korraldada ettevõtlushuvilistele erinevatel teemadel seminare, loenguid, koolitusi jmt.  EVEA pani oma liikmete abiga võimalikud koolitused kokku ja saatis selle info maakondlikele arenduskeskustele. Pärnumaa Arenduskeskuse koostööpartner TÜ Pärnu Kolledz valis välja EVEA liikme, väikeettevõtja Lovistic OÜ juhatuse liikme Liis Kuurme ettekande “Kuidas leida üles oma sisemine potentsiaal ja oma tegelik kutsumus ning mis meid takistab selles”. Info koolitaja Liis Kuurme kohta oli avalik siis ja on avalik ka praegu ning internetis tema veebilehel kergesti leitav.

Nüüd, kus EVEA korraldatavad loengud avalikuks said, hakkas see ilmselt silma ka ülal nimetatud ajakirjanikule, kes tegi kiirelt lühinägelikud järeldused ja artikli üllitas.

Olgu öeldud, et juba ainuüksi artikli juhtlause algab valeväidetega, kus ajakirjanik märgib: „Tartu ülikooli Pärnu kolledž kavandas koolitust, mille keskmes oli infovälja mõõtev imemasin, mis väidetavalt tervendab inimesi ja loomi.“

Antud loenguprogrammis ei olnud Liis Kuurmel plaan rääkida oma igapäevatöös kasutusel olevatest TimeWaver seadmetest, vaid inimese enda psühholoogilistest takistustest. Sellepärast on äärmiselt kahetsusväärne tõdeda, et Eesti suurim päevaleht Postimees on oma ebapädevusest loo kontekstis keskendunud ainult nn halvustava kõlaga “uhhuu-teemale” ning seostanud selle TimeWaveri seadmetega, mitte alateadvuse temaatika laiema käsitlemisega.

Rääkides TimeWaveri seadmetest, siis baseeruvad need kvantfüüsikal ehk teadusel, omavad Saksamaal väljastatud MedCert sertifikaati ning samuti omavad Eesti  Terviseameti kinnitust, et tegemist on IIa klassi meditsiiniseadmega. Tegemist on tervist toetavate seadmetega. Kvantfüüsikal baseeruv TimeWaver seadmed on kokku pandud teaduslike uurimustööde baasil.

Kvantfüüsika on omaette teadusharu, millega tegelevad ülikoolides arvukad teadlased. Lisaks on infovälja ja kvantfüüsika teemal suur hulk teadustöid tehtud näiteks Nils Bohri, Erwin Schrödingeri, Carl Friedrich von Weizsäckeri jm poolt. Ka füüsik Burkhard Heim on antud tehnoloogia üks alustalasid oma kvant-teooriate osas. Ta laiendab mh Newtoni gravitatsiooniteooriat ning selgitab infovälja olemust 12-dimensioonilise teooriaga.

Kvantfüüsika on aegade algusest peale tõstatanud küsimusi ja seadnud uurimise alla teemasid, mida tõenduspõhine teadus ei ole teinud. Iseäranis on kvantfüüsika huviorbiidis inimteadvuse ja mateeria omavahelise mõjutuse uurimine. Kuna seni on enamasti liigitatud selliseid teemasid vaimse/spirituaalsuse ja filosoofia alale, siis kvantfüüsika analüüsib ja uurib seda seost teaduslikul baasil. Kui nendesse uurimustesse suhtuda laiema huviga ning avatud meelega, saaks tõenäoliselt ka erinevate valdkondade teadlased koostööd teha ning tulemusi palju efektiivsemalt ja tulemuslikumalt avaldada.

Hiljutisel kvantfüüsika-teemalisel konverentsil osaledes esinesid Saksamaal oma ala spetsialistid, kes on andnud märkimisväärset lisandväärtust läbi oma teadustööde maailma teadusmaastikule. Siinkohal on paslik nimetada ära teadlased nagu B. Dunne ja R. Nelson, kes asutasid Princetoni Ülikooli juurde PEAR laboratooriumi. Nad on olnud aastaid PEARi (Princeton Engineering Anomalies Research) teadlased. Täna on nad aga aktiivsed Eksistentsiaalse Teadvuse Uuringute Instituudi (ECRI) teadlased. Mida need uuringud endas sisaldavad, on seotud ka TimeWaveri sügavama käsitlusega. Näiteks üks ECRI uuringutest on teadvuse seos kvantfüüsikaga. Lisaks viiakse ECRIs läbi uuringuid teadvuse filosoofias, integraalpsühholoogias ning fenomenide, kultuuride ja religioonide vallas.

Samuti on CERNi teadlase Jan Raki panus kvantfüüsikale oluline. Nimelt lisaks CERNile, on ta osalenud paljudes maailma juhtivates ülikoolides ja instituutides teadusrühmades, et uurida relatiivseid kvantteooriaid.

Niisiis toome mainitud artikli valguses välja asjaolud, et:

  1. Kahtluse alla seati EVEA pädevus korraldada loengut.
  2. Ei antud võimalust selgitada kolmandal osapoolel ehk Liis Kuurmel oma loengu sisu.
  3. Ajakirjanik näitas oma ebapädevust faktidele mittetuginemisega, vaid andis pealiskaudseid hinnanguid ning sellega seadis kahtluse alla kogu loo usutavuse.
  4. Postimees ei avaldanud peale artikli avaldamist EVEA poolset selgitust tervikuna, vaid lisas ainult ühe väikse fragmendi, mis on kontekstist väljavõetuna pigem vähetähtis.
  5. Teadmatusest ja süvenemata teemasse anti hinnangud ka teadusharule, mis on 21. sajandi üks suurimaid saavutusi, läbi mille eksitatakse teadlikult Eesti suurima lugejaskonnaga uudisportaali lugejaid.

Soovime suuremat mõistmist, ausat ning usaldusväärset kommunikatsiooni ja avatud mõtlemist!

NB! Postimees avaldas pärast pikki vaidlusi meie vastulause 25. oktoobril pealkirjaga “Väike-ettevõtjaid koondav liit kaitseb sagedusterapeuti”.

 

Kommentaarid