Skip to main content
19 märts, 2018

Keskkonnaministeerium avaldas Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2018 . aasta ringmajanduse paketi kohta

19 märts, 2018
Euroopa Komisjon on avaldanud 2018. aasta ringmajanduse paketi, mille peamiseks osaks on  plasti strateegia. Algatuse kohta on valminud seletuskiri koos ettepanekutega Eesti seisukohtade esitamiseks. Lisaks avaldati teatised ringmajanduse seire raamistiku võtmeindikaatorite ning kemikaale, jäätmeid ja tooteid käsitlevate poliitikameetmete seose kohta.  Algatusega toetatakse EL-is ühtset raamistikku lineaarmajanduselt ringmajandusele üleminekul. Ringmajanduse põhieesmärk on säilitada tooteid, materjale ja ressursse kasutuses võimalikult kaua, misläbi väheneb jäätmete teke, nõudlus uue toorme järele kui ka sõltuvus selle impordist Euroopa Liitu ning saastus uue toorme kaevandamisest, seejuures kasvatades majandusliku kasu loomise läbi mitmekordset lisandväärtust olemasolevatest ressurssidest. Keskkonnaministeeriumi poolt on avaldatud järgmised seisukohad:
  • Eesti toetab EL tasandil sätestatud plasti strateegia rakendamise meetmeid, kuna ühtsed eesmärgid ja kriteeriumid muudavad lihtsamaks plastiga seotud ringmajanduspõhise turu väljaarenemise ja edendavad sellega seotud majanduslikke algatusi. Samas peab ministeerium oluliseks eelnevat põhjalikku mõjude analüüsi ning põhjendamatu halduskoormuse vältimist.
  • Eesti toetab eesmärki, et aastaks 2030 on kõik ELi turule lastavad plastpakendid korduvkasutatavad või kulutõhusal viisil ringlusse võetavad.
  • Eesti peab oluliseks järjest enam soodustada elutsüklipõhist ja ökodisainile tuginevat lähenemist plasti väärtusahelale.
  • Eesti toetab ringmajanduse ühtse EL ülese seire raamistiku sätestamist ja selleks pakutud kümne näitaja kasutuselevõttu, samuti nende edasist arendust ringmajandusele ülemineku võimalikult praktiliselt ja poliitikakujundusele kasulikult kajastamiseks.
  • Eesti toetab kemikaale, tooteid ja jäätmeid reguleerivate poliitikameetmete vahelise sidususe suurendamist ning nendes kajastuvate nõuete ühtlustamist regulatsioonide vahel.