Skip to main content
31 august, 2018

Arvamus Riigikogule: sunddividendid ja väljaastumishüvitis mõjuksid väga negatiivselt kogu majandusele

31 august, 2018
Täna saatis EVEA nii Riigikogu õiguskomisjonile kui fraktsioonidele arvamuse äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta, millest saate lugeda allpoolt. Järgneb nimetatud dokument, millele kirjutas alla EVEA president Heiki Rits. Arvamus äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta 14.06.2018 võeti Riigikogu menetlusse eelnõu äriseadustiku muutmiseks (665 SE). Eelnõu seletuskirja järgi tahetakse anda väikeosanikele ja -aktsionäridele a) senisest ulatuslikum õigus teavet saada, b) õigus teatud tingimustel dividende nõuda ning c) õigus teatud juhtudel äriühingust välja astuda ja oma osaluse eest hüvitist saada. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) hinnangul peaks osanikel ja aktsionäridel olema äriühingu tegevuse kohta informatsioon, mida on vaja nende pädevuses olevate otsuste vastuvõtmiseks. Kui kehtivas regulatsioonis on selles osas puudujääke, võiks seaduse täpsustamist kaaluda. Seejuures tuleb aga silmas pidada, et säilima peab tasakaal ühelt poolt osanike ja aktsionäride ning teiselt poolt äriühingu huvide vahel. Osanike ja aktsionäride teabeõiguse kõrval tuleb arvestada vajadusega kaitsta äriühingu ärisaladusi. Vältima peab olukorda, kus äriühingutes hakatakse omandama osalusi konkureerivate äriühingute huvides teabe saamise eesmärgil. Sunddividendide küsimuses on EVEA seisukoht kindlalt eitav. Kui äriühingud peaksid hakkama vähemalt 75% häälteenamusega vastuvõetud otsuse puudumise korral kasumeid välja maksma, siis hakkavad kasumi jaotamise ning investeeringute tegemise ja äriühingute jätkusuutlikkuse otsustama äriühingutes 26-50% suurust vähemust omavad osanikud ja aktsionärid. See ei oleks kooskõlas üldiste juhtimispõhimõtetega ega äriühingu huvidega. Äriühingu juhtimise kesksete küsimuste üle peaks saama otsustada äriühingus 51% suurust enamust omavad osanikud ja aktsionärid. Kasumi jaotamisega seonduvate erimeelsuste korral peaks kasum jääma äriühingusse. EVEA hinnangul ei peaks kehtestama ka osanike ja aktsionäride õigust äriühingust välja astuda ning äriühingu kohustust väljaastunud osanikele ja aktsionäridele hüvitist maksta. Äriühingus osaluse omandamine kujutab endast teadlikult võetud äririski. Osanik või aktsionär ei peaks saama äririski realiseerumise korral lihtsalt äriühingust välja astuda ning äriühingult hüvitist nõuda. Äririski realiseerumise või osanike/aktsionäride erimeelsuste eest ei peaks vastutama äriühing. Äriühing on õiguslik abstraktsioon, mida juhivad needsamad osanikud ja aktsionärid. Kui äriühing peaks hakkama maksma osanikele või aktsionäridele väljaastumishüvitisi, siis see kahjustaks oluliselt äriühingu kapitaliseeritust ja majanduslikku võimekust. Kokkuvõtvalt oleks nii sunddividendide kui väljaastumishüvitise maksmisel väga negatiivne mõju mitte ainult äriühingute käekäigule, vaid kogu majanduse toimimisele. Seetõttu ei pea EVEA neid ideid mõistlikuks. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Heiki Rits