Käimas on riigihangete seaduse muutmine ja veel viimaseid päevi on Sul, EVEA liige, võimalus teha oma ettepanekud riigihangete seaduse muutmise ja/või riigihangete korra kohta. EVEAlt oodatakse arvamust riigihangete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusele, mille tahaksime kokku panna pärast seda, kui oleme liikmetelt saanud maksimaalselt tagasisidet. Sinu vastust ootame hiljemalt 6. mail.  

EVEA on riigihangete ebavõrdset seisu tõstatanud meedias just toidusektoris, mille kohta saad ülevaatliku info meie kodulehelt. Samas sooviksime küsida, kuidas on lood riigihangetega teistes sektorites? Kas ja milliseid probleeme esineb seal ja kas peaks neid probleeme lahendama seaduse tasandil? Palun anna kindlasti teada!

TAUST

Nimelt on rahandusministeerium asunud riigihangete seadust muutma ja seoses sellega pöörduti ka EVEA poole, et avaldaksime arvamust riigihangete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsuse kohta, mida saad soovi korral lugeda SIIN.

Miks ja mida on plaanis riigihangete seaduses muuta?

2017. aasta 1. septembril jõustus uus riigihangete seadus. Rahandusministeeriumi sõnul näitab seaduse rakendamises saadud tagasiside, et selles on vajalikud mõned muudatused, tagamaks seaduse eesmärkide parema saavutamise. Väljatöötamise kavatsuses kaardistati 11 valdkonda, kus on teada vajadus muudatuste tegemiseks ja koostati ettepanekud.

Plaanis on tehnilisemad muudatused, kontseptuaalseid ega põhimõttelisi uuendusi kavas ei ole. Olulisemate muudatustena vaadatakse üle kõigile riigihangetele laienevad näiteks ärisaladuse käsitlemist, pakkumuste avamisel teabe avaldamist ning põhjendamatult madala maksumusega pakkumusi puudutavad reeglid, et saavutada ühetaoline kohtlemine sõltumata menetlusliigist.

Lisaks on muudatusena välja pakutud, et hankijal tekib võimalus hankeleping üles öelda, kui lepingu täitmise käigus ilmneb, et ettevõtjal on kõrvaldamise alused. Samuti on kavas nõuda lepingu rikkumisest registri teavitamist enne hankelepingu lõppemist. Nendes erimenetlustes, milles seadus ei näe ette pakkumuste esitamise minimaalset tähtaega ja vaidlustamise tähtaega, soovitakse need kehtestada. Lihtsustusi kavandatakse ka vaidlustusmenetluses, avardades võimalusi menetlusi kokku liita või menetlust peatada.

Kuigi riigihangete seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuse kohaselt on plaanis ainult tehnilised muudatused, siis EVEA teeb vajadusel ka kas kontseptuaalseid ja/või põhimõttelisi uuendusi nõudvaid ettepanekuid. Seepärast palumegi Sinu abi, kes Sa riigihangetega igapäevaselt või ka aeg-ajalt kokku puutud!

Rahandusministeerium kavatseb saadud tagasiside põhjal esitada seaduseelnõu kooskõlastamiseks 2020. aasta esimeses kvartalis. Eelnõu võiks seadusena jõustuda 2021. aasta 1. juunil.

Jääme ootama Sinu tagasisidet!

Kirjuta:

Virge Haavasalu

EVEA infojuht

E-post: virge@evea.ee

Mobiil: 52 58 662

Kommentaarid