EVEA peab vastuvõetamatuks, et arutelud majanduse elavdamise meetmetest on praeguse seisuga plaanis pidada ilma väikeettevõtjateta, kel on majanduses kandev roll ja kellest ka sõltub, kui kiiresti meie majandus kriisist toibub.

Valitsuse kinnitatud majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisus on esindatud mitmed praegused ja endised suurettevõtete juhid, majandusteadlased ja -eksperdid, kuid täiesti puudu on kriisis enimkannatanute, mikro- ja väikeettevõtjaist koosnevate sektorite spetsialistid, nagu turismi, isikuteeninduse, loomemajanduse, väiketootmise  ja kaubanduse esindajad, ehk just need, keda peamiselt esindab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA).

Kui peaminister ekspertkogu loomise ideega 28. mai kabinetinõupidamisel avalikuks tuli, siis toonitas ta muuhulgas, et koostatava laiapõhjalise majanduse elavdamise kava loomiseks peab kasutama Eesti riigis parimaid saadaolevaid kogemusi ja teadmisi. Samuti ütles ta, et komisjon peab lähiajal looma majandusuuenduse paketist ekspertide, ministeeriumide ja institutsioonide ettepanekute põhjal tervikpildi. EVEA ei saa jääda kõrvaltvaatajaks, kui valdav osa ettevõtlussektorist, ehk väikeettevõtjad,  on nii olulisse diskussiooni kaasamata.

„Seepärast pöördus EVEA hr peaminister Jüri Ratase poole ettepanekuga täiendada majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu koosseisu ja kutsuda laua taha ka väikeettevõtjate – EVEA – esindaja, et täita tühimik ja luua vajalik tervikpilt,” märkis EVEA president Heiki Rits.

EVEA mõistab, et ekspertkogusse kutsuti mitte organisatsioonide esindajad, vaid isikud, keda peetakse oma valdkonna asjatundjateks. Paraku kutsuti sinna mitme peamiselt suurettevõtjaid esindava organisatsiooni juhte (Suurettevõtjate Assotsiatsioon, Tööandjate Keskliit, Kaubandus-Tööstuskoda, Teenusmajanduse Koda), kelle personaalsed seisukohad ei saa oluliselt erineda nende juhitavate organisatsioonide seisukohtadest.

Ka EVEAl on eksperdid, kes on majanduse ja ettevõtluspoliitika valdkonnas autoriteetsed ning väärikad istuma üheskoos teiste ekspertidega. Samuti on EVEAl ideed ja mõtted selle kohta, kuidas majandust elavdada. Lisaks, peame väga oluliseks, et ekspertkogu poolt valitsusele antavad soovitused arvestaksid täiel määral mikro- ja väikeettevõtjate vajadustega, kes moodustavad ligi 99% kõigist tegutsevatest ettevõtetest ja kelle vajadused tihti erinevad oluliselt suurte ja isegi keskmiste ettevõtete vajadustest.

„Majanduse kriisijärgne taastumine algabki väikeettevõtlusest. Pidades silmas, et ekspertkogu praeguses koosseisus puuduvad väikeettevõtluse eestkõnelejad, samas kui on arvukaid suurettevõtjatest liikmed, on EVEA-l põhjendatud mure, et koroonakriisi esimese etapi käigus ilmnenud kriisiabi probleemid, mis puudutasid eelkõige just väikeettevõtjaid, ei leia lahendust ka kriisist väljumise tugimeetmete kujundamisel,“ ütles Rits.

Seepärast loodab EVEA, et vabariigi valitsus toetab oma tegevusega Euroopa Liidus juurdunud majanduspoliitika põhimõtet „Think Small First“ ehk „Mõtle esmalt väikestele“, ning et peaminister hr Jüri Ratas ja teised valitsuse liikmed peavad vajalikuks ja võimalikuks täiendada majandusarengu komisjoni ekspertkogu koosseisu, kutsudes laua taha kiiremas korras ka väikeettevõtjate ehk EVEA esindaja.

Loe palun täismahus EVEA pöördumist siin: https://evea.ee/evea-ettepanek-majandusarengu-komisjoni-juurde-loodud-ekspertkogu-koosseisu-taiendamiseks/.

TAUST

EVEA tegi eriolukorra ajal valitsuse kriisikomisjonile ja teistele kriisiga seotud institutsioonidele kokku 15 pöördumist, avaldust, seisukohta, ettepanekute paketti. Ligi poole ettepanekutega arvestati. Olime pidevas suhtluses nii oma liikmete, aga ka mitteliikmeist ettevõtjatega, kes andsid meile pidevat tagasisidet kriisis hakkamasaamise kohta ja sisendit riigipoolse abi vajaduste kohta, mida edastasime jooksvalt valitsusele ja teistele vastavatele institutsioonidele.

Tegime ka põhjaliku ettepanekute paketi valitsuse kriisist väljumisstrateegia kohta. Oleme siiani suhtluses ja omame head ülevaadet ettevõtjate olukorrast ka praegusel hetkel, mida heal meelel vahendaksime ka ekspertkogule, et valitsus saaks võimalikult adekvaatse pildi ettevõtjate  käekäigust ja vajadustest ning mis annaks suuniseid edasiseks tegutsemiseks.

TASUB TEADA

  • 99,8% Eesti ettevõtetest on väikesed (kuni 49 töötajaga) või keskmised (kuni 249 töötajaga), s.h. 98,97% on kuni 49 töötajaga ettevõtted;
  • 80% Eesti erasektori tööhõivest annavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ehk VKE-d;
  • 84% erasektori investeeringutest teevad VKE-d;
  • 76% sotsiaalkindlustusmaksu ja 75% tulumaksu laekumistest tuleb VKE-delt.

 

Kontakt:

Heiki Rits

EVEA president

heiki@evea.ee

mob 56 355 424

Kommentaarid