Skip to main content

EVEA ettepanekud seoses elektrituruseaduse muutmise eelnõuga

EVEA seisukohad, eelnõu 680 SE Energiahinnad on täna ettevõtjate jaoks kõige teravam teema – paljude jaoks lausa elu ja surma küsimus. Seetõttu on meil hea meel, et kõige haavatavam ettevõtjate grupp – mikro- ja väikeettevõtjad on Riigikogu majanduskomisjoni algatatud Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE) vastuvõtmisel saamas ligipääsu reguleeritud hinnaga elektrienergia ostmise võimalusele (universaalteenus). Eelnõu vajab aga olulist täiendust kahes aspektis: 1. Universaalteenusele (reguleeritud hinnad) peab olema tagatud ligipääs ka neile mikro- ja väikeettevõtjatele, kes...

Jätka lugemist

Seisukoht tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta

Vastusena Rahandusministeeriumi pöördumisele esitab EVEA oma põhimõttelise seisukoha maksuvaba tulu ja selle tõstmise küsimuses. Eestis kehtib üksikisiku proportsionaalne tulumaks, aga seadusesse on jõudnud progressiivse tulumaksu elemendid, mis kahjustavad seaduse lihtsust ja läbipaistvust. Maksuvaba tulu võiks olla universaalne summa, mida kohaldatakse kõigile ühetaoliselt. Nii oli see ka varasemas tulumaksuseaduse redaktsioonis. 2016. aastal jõustus tulumaksuseaduses säte, mille kohaselt tõsteti universaalset maksuvaba tulu nelja aasta jooksul iga-aastase tõusuga 2040-lt eurolt 2460 euroni...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad energeetika dialoogis

Energiapoliitika on täna ettevõtjate jaoks kõige teravam teema – paljude jaoks lausa elu ja surma küsimus ning seetõttu on tõhus dialoog riigi ja ettevõtjate vahel hädavajalik. Käesolevaga esitame väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKE) seisukohad. EVEA käsitleb teemat kolmes osas: A. Kriisiabimeetmed B. Pikaajalised meetmed C. Turg A. Kriisiabimeetmed 1. Mõistame, et elanike toetamine üle jõu käivate energiakulude kandmisel on oluline. Selle kõrval on aga hädavajalik leevendada ka ettevõtete, eriti väikeste– ja keskmiste ettevõtete kõrgetest energiahindadest tulenevat probleemi ning kriisiabina...

Jätka lugemist

EVEA seisukoht haigushüvitiste korra muutmisest (5.09.2022)

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni ettepanek muuta haigushüvitise maksmine teisest haiguspäevast püsivaks on läbi mõtlemata ning väikeettevõtjaid kahjustav. Septembrikuu esimest töönädalat alustas tervise- ja tööminister hr Peep Peterson ettevõtjate ehmatuseks järjekordse läbimõtlemata ideega –  ta läheb JUBA neljapäeval valitsusse ettepanekuga muuta püsivaks koroonapandeemia ajal kehtinud ajutine kord, et haigushüvitist hakatakse maksma juba teisest haiguspäevast (https://www.err.ee/1608706099/peterson-tahab-teise-haiguspaeva-huvitamise-muuta-ajutisest-pusivaks). EVEA president...

Jätka lugemist

SMEunited ja EVEA pöördumine väikeettevõtluspoliitika kujundamiseks

Andke väikeettevõtjaile võimalus ja nad tegutsevad! Täna, 27. juunil tähistab ÜRO iga-aastast mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate päeva. Euroopa suurim väike- ja käsitööettevõtjate organisatsioon SMEunited koos oma Eesti liikme EVEA-ga pöördub Eesti valitsuse ja riigiinstitutsioonide poole üleskutsega suurendama tähelepanu väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorrale ja vajadustele. Sellel päeval kutsume otsustajaid üles mõtlema kõigepealt väikestele ja seda ka oma tegudes näitama! Viimase aasta sündmuste keskmes on vastupidav taastumine. Väikeettevõtjate päevaga tunnustab...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 615 SE

EVEA koondab väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid üle Eesti (s.h. ka hõredalt asustatud või muul põhjusel töötajate nappuse all kannatavatest piirkondadest). Meie liikmete hulgas on väga erinevate tegevusvaldkondade ettevõtteid – nii ühemeheosaühinguid kui ka suuremaid. Töösuhteid (s.h. tööohutust) reguleerivad normid ning regulatsioonidega ja nende sagedase muutmisega kaasnev ja sageli põhjendamatult suur halduskoormus  mõjutavad meie liikmeid otseselt ja vahetult. Oleme seisukohal, et eelnõu 615 SE on samm vajalikus suunas kuid samas on eelnõus ülereguleerimist ning norme, mis põhjustavad...

Jätka lugemist

EVEA rohestrateegia – kogu rahva projekt

Rohepööre – kogu rahva projekt EVEA rohepöörde strateegia Määratleme rohepööret innovaatiliste teadmiste, meetodite ja investeeringute kogumina, mida kasutatakse kliimaneutraalseks ja efektiivseks majandamiseks, kohaliku energia tootmiseks, ressursside taaskasutuseks, rohelise keskkonna ja elurikkuse säilitamiseks ning inimeste ja kultuuri hüvanguks. Rohepööre vajadus tuleneb meie senisest majandusmudelist ja tarbimistavadest, mis on viinud keskkonnaseisundi halvenemiseni ja ressursside kättesaadavuse vähenemiseni. Seetõttu on rohepööre inimkonna ja looduskeskkonna säilimiseks möödapääsmatu...

Jätka lugemist

EVEA pöördumine Ukraina ja teiste kriisipiirkondade toetuseks tehtavate annetuste tulumaksust vabastamisest

Peaminister pr Kaja Kallas                                                                                         Meie: 01.03.2022 Nr. 6-22 Rahandusministeerium Justiitsministeerium Riigikogu rahanduskomisjon Koopia: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium EVEA pöördumine Ukraina ja teiste kriisipiirkondade toetuseks tehtavate annetuste tulumaksust vabastamisest Seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu soovib kogu Eesti ühiskond aidata Ukrainat võitluses oma riigi ja rahva püsimajäämise eest. Oleme seisukohal, et riik ei peaks piirama annetuste tegemist ega saama sellest kasu. Seetõttu...

Jätka lugemist

EVEA saatis Riigikogu õiguskomisjonile seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule 504 SE

Austatud Riigikogu liikmed EVEA on seisukohal, et rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu 504 SE on ebamõistlik ning ebaproportsionaalne ülereguleerimine ning esitatud kujul tuleb eelnõu tagasi lükata. Oleme esitanud samasisulise arvamuse 14.09.2021 Justiitsministeeriumile juba kaasamisprotsessis, kommenteerides ettevalmistatavat eelnõud. Peamine põhjus, miks EVEA hinnangul tuleb seaduseelnõu 504SE esitatud kujul tagasi lükata, on asjaolu, et on tegu täiesti tasakaalust väljas ja Eesti kontekstis ebavajaliku õigusliku regulatsiooniga. Eelnõu mõjuanalüüs on ettevõtjate osas selgelt puudulik:...

Jätka lugemist