Skip to main content

EVEA seisukohad Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõule platvormide kaudu töötavate inimeste töötingimuste kohta

07.01.2022 Kahjuks peame oma vastust taaskord alustama tõdemusega, et seisukohtade kujundamiseks antud lühike aeg ei võimalda teha mõjuhinnangut ega uurida EVEA liikmete sisulisi seisukohti. Seega saame oma seisukohtades tugineda senisele taustainfole ja Eesti ettevõtlusstruktuurile. EVEA on seisukohal, et Eestit esindavatel asutustel on vajalik ja kohane juhtida Euroopa Liidu institutsioonide tähelepanu sellele, et subsidaarsustähtaegade määramine peab olema mõistlik ja eluliselt rakendatav ning tähtaja alguseks peavad liikmesriikidele olema kättesaadavad kommenteeritavad eelnõud liikmesriikide...

Jätka lugemist

EVEA seisukoht Väikeettevõtja tase 5 ja Ärikorralduse spetsialist tase 5 kutsestandardi väljatöötamise kohta

10.01.2022 Lugupeetud kutsestandardi eelnõude koostajad ja Kutsekoja Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu liikmed Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA tänab arvamuse küsimise eest Ärikorralduse spetsialisti ja Väikeettevõtja kutsestandardi eelnõude kohta. Oleme teinud mõned täiendavad ettepanekud Ärikorralduse spetsialist tase 5 vajalike oskuste kohta – need täiendused on manuses olevas tekstis sinises kirjas. Seoses Väikeettevõtja kutsestandardi eelnõuga soovime rõhutada kutsestandardi alusmõtet: kutsestandardid on võetud kasutusele selleks, et tööandjad (kellest...

Jätka lugemist

EVEA kommentaarid ja ettepanekud Turismi Strateegia 2022-2025 kohta

10.01.2022 Esitame (koos vabandustega hilinenud tagasiside eest) mõned täiendavad mõned ja ettepanekud, mis laekusid EVEA liikmetelt. Kui leiate, et need ei pea olema kajastatud Strateegias, siis loodame, et need leiavad oma kohta ministeeriumi muudes tegevusplaanides, sh koostöös teiste ministeeriumidega. 1. Peame oluliseks defineerida turismisektorit ning kaardistada ja käsitleda Turismistrateegias terviklikku Eesti turismi ökosüsteemi – kõik sektorid ja alamsektorid, mis teenindavad turismi, turismi infrastruktuuri ja tugisüsteeme, sh juurdepääs kapitalile jm ressurssidele. 2. Ministeeriumil...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõule

Pr Kaja Kallas Peaminister Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister Tanel.kiik@sm.ee Pr Kaija Kasekamp Sotsiaalministeerium tervisesüsteemi arendamise osakonna tervisevõrdsuse poliitika juht kaija.kasekamp@sm.ee Pr Ebe Sarapuu Sotsiaalministeerium õigusosakonna juhataja asetäitja ebe.sarapuu@sm.ee Koopia: Riigikogu sotsiaalkomisjon Riigikogu fraktsioonid  Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                                                                                                                                                                                   ...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule

Justiitsministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@just.ee Pr Maris Lauri Justiitsminister Maris.lauri@just.ee Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                                                       Meie: 14.09.2021   EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule EVEA esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu 6245 ettevõtet, olles seega nii liikmete arvult kui esindatavat sihtgruppi arvestades konkurentsitult suurim sektoriülene ettevõtjate katusorganisatsioon Eestis.  EVEA on seisukohal...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule

Kellele: Justiitsministeerium Suur-Ameerika 1 Tallinn info@just.ee Pr Maris Lauri Justiitsminister Maris.lauri@just.ee Pr Eneli Kivi eneli.kivi@just.ee Pr Mari Koik mari.koik@just.ee Pr Ülle Madise Õiguskantsler info@oiguskantsler.ee                                                                                                      Meie: 14.09.2021 EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise...

Jätka lugemist

EVEA ettepanekud Kredexi otselaenude kohta

EVEA kommentaarid ja ettepanekud Kredexi uuendatud erakorralisele käibekapitalilaenule, 1.09.2021 Kui otselaen on mõeldud neile, kes ei saa pangast laenu, siis ei ole mõistlik kasutada samu kvalifitseerumiskriteeriume, nagu seda teevad pangad (nt mineviku maksehäired üle 640 eur või ajatamata maksuvõlad perioodil 01.04.2019 – 01.03.2020 diskvalifitseerivad taotlejat, kuigi see ei pruugi mõjutada ettevõtte majandustulemusi või tänast maksevõimet). Maksehäire põhjused võivad olla erinevad, mh ringvõlgnevus ettevõtjate vahel, mis on eriti väikeettevõtjate vahel krooniline probleem. Ettepanek...

Jätka lugemist

EVEA kommentaarid ja ettepanekud MKMi saadetud dokumendile: „Turismi kriisimeetmete 2020-2021 kokkuvõte ja järeldused“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Pr. Kristi Talving Koopia: Pr. Külli Kraner, Pr. Anne Lepp   EVEA kommentaarid ja ettepanekud MKMi poolt saadetud dokumendile: „Turismi kriisimeetmete 2020-2021 kokkuvõte ja järeldused“ 13.08.2021   Täname võimaluse eest kaasa rääkida võimalike täiendavate tugimeetmete põhimõtete kujundamisel. Tagasivaade senisele kriisiabi rakendamisele Leiame, et MKMi ülevaates toodud toetuste jagunemise statistika vajab põhjalikumat analüüsi  – mikroettevõtete (kuni 9 töötajat) rahaline osakaal senistes kriisitoetustes ei ole sugugi proportsioonis...

Jätka lugemist

EVEA seisukohad „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõule

Pr Kaja Kallas Peaminister   Hr Tanel Kiik Sotsiaalminister   Hr Andres Sutt Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister   Koopia: Õiguskantsler                                             Meie: 11.08.2021   EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) seisukohad „Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise eelnõule  Alustuseks juhime eelnõu koostajate tähelepanu, et 10.08.2021.a. kell 17.54 saadetud eelnõule sisuliste kommentaaride andmine 24 tunniga...

Jätka lugemist